Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage D3 YP_010668604.1
Aeromonas phage D3 YP_010668714.1
Aeromonas phage D6 YP_010668870.1
Aeromonas phage D6 YP_010668981.1
Aeromonas phage LAh10 YP_010668400.1
Aeromonas phage LAh10 YP_010668307.1
Aeromonas phage pAEv1810 YP_010675070.1
Aeromonas phage pAEv1810 YP_010675162.1
Aeromonas phage PS1 YP_010674892.1
Aeromonas phage PS1 YP_010674806.1
Aeromonas phage ZPAH34 YP_010675808.1
Aeromonas phage ZPAH34 YP_010675898.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125947.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125918.1
Edwardsiella phage pEt-SU YP_009821989.1
Edwardsiella phage pEt-SU YP_009822097.1
Erwinia phage AH04 YP_010667902.1
Erwinia phage AH04 YP_010668015.1
Erwinia phage Derbicus YP_009821228.1
Erwinia phage Derbicus YP_009821258.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009004954.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009004821.1
Erwinia phage Machina YP_009617125.1
Erwinia phage Machina YP_009617169.1
Erwinia phage PhiEaH1 YP_009010200.1
Erwinia phage PhiEaH1 YP_009010098.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237770.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237809.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290836.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290879.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292281.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292324.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292951.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292908.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605172.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605311.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621770.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621904.1
Erwinia phage vB_EamM_EarlPhillipIV YP_009278527.1
Erwinia phage vB_EamM_EarlPhillipIV YP_009278497.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293219.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293176.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278828.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278870.1
Erwinia phage vB_EamM_Phobos YP_009283681.1
Erwinia phage vB_EamM_Phobos YP_009283710.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605496.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605629.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612972.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612848.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009605814.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009605949.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606135.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606270.1
Erwinia phage Wellington YP_009806749.1
Erwinia phage Wellington YP_009806706.1
Escherichia phage vB_EcoM_Goslar YP_009820915.1
Halocynthia phage JM-2012 YP_006383355.1
Klebsiella phage KpLz-2_45 YP_010297699.1
Klebsiella phage KpLz-2_45 YP_010297845.1
Klebsiella phage Miami YP_010667410.1
Klebsiella phage Miami YP_010667241.1
Klebsiella phage N1M2 YP_010665583.1
Klebsiella phage N1M2 YP_010665682.1
Klebsiella phage vB_KpM_FBKp24 YP_010298967.1
Klebsiella phage vB_KpM_FBKp24 YP_010298741.1
Klebsiella phage vB_KvM-Eowyn YP_010644666.1
Klebsiella phage vB_KvM-Eowyn YP_010644617.1
Kosakonia phage Kc263 YP_010676923.1
Kosakonia phage Kc263 YP_010676758.1
Photobacterium phage PDCC-1 YP_009853500.1
Pseudomonas phage 201phi2-1 YP_001956998.1
Pseudomonas phage EL YP_418216.1
Pseudomonas phage Noxifer YP_009609112.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958056.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958183.1
Pseudomonas phage PA7 YP_009617516.1
Pseudomonas phage PA7 YP_009617475.1
Pseudomonas phage Phabio YP_010348234.1
Pseudomonas phage phiKZ NP_803710.1
Pseudomonas phage phiKZ NP_803747.1
Pseudomonas phage PhiPA3 YP_009217292.1
Pseudomonas phage PhiPA3 YP_009217242.1
Pseudomonas phage Psa21 YP_010347747.1
Pseudomonas phage Psa21 YP_010347795.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619698.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619739.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PS119XW YP_010660954.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PS119XW YP_010660908.1
Ralstonia phage RP12 YP_009598736.1
Ralstonia phage RSF1 YP_009207846.2
Ralstonia phage RSL2 YP_009212888.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153492.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153533.1
Serratia phage Moabite YP_009849112.1
Serratia phage Moabite YP_009849270.1
Serratia phage vB_SmaM_ 2050HW YP_009833965.1
Serratia phage vB_SmaM_ 2050HW YP_009833776.1
Vibrio phage 2 TSL-2019 YP_009843170.1
Vibrio phage Aphrodite1 YP_009622136.1
Vibrio phage pTD1 YP_009599481.1
Vibrio phage USC-1 YP_009847930.1
Vibrio phage VP4B YP_009625990.1