Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065689.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065418.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065370.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190290.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066100.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066261.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066721.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010066929.1
Escherichia phage 121Q YP_009102122.1
Escherichia phage AR1 YP_009167860.1
Escherichia phage CF2 YP_009965536.1
Escherichia phage EC121 YP_010067733.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068284.1
Escherichia phage HY01 YP_009148494.1
Escherichia phage HY03 YP_009284140.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071525.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099871.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150351.1
Escherichia phage PE37 YP_010073318.1
Escherichia phage PP01 YP_010073416.1
Escherichia phage slur02 YP_009210238.1
Escherichia phage slur03 YP_009625200.1
Escherichia phage slur04 YP_009625269.1
Escherichia phage slur07 YP_009197404.1
Escherichia phage slur14 YP_009180822.1
Escherichia phage teqdroes YP_010073974.1
Escherichia phage teqhad YP_010074252.1
Escherichia phage teqskov YP_010074713.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281387.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069069.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030655.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986599.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067466.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068532.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070147.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070426.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069344.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070701.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071251.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071791.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072334.1
Escherichia phage wV7 YP_007004789.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010133106.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098673.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089310.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288682.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836697.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211559.1
Phage NBEco003 YP_010106196.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075316.1
Salmonella phage SG1 YP_010075211.1
Serratia phage Muldoon YP_009883926.1
Serratia phage PS2 YP_009030265.1
Shigella phage CM8 YP_010075853.1
Shigella phage Sf21 YP_009618860.1
Shigella phage Sf22 YP_009614971.1
Shigella phage Sf23 YP_010076520.1
Shigella phage Sf24 YP_009619255.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288415.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414948.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091354.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091081.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149289.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077312.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077553.1