Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Cozz YP_009276513.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301496.1
Gordonia phage Troje YP_009622450.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951852.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951946.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859556.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952925.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410137.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009952040.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409519.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051749.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224390.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952227.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430638.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858853.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953129.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011882.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953430.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953532.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225412.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051600.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858404.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197787.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953625.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857612.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052298.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052054.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531201.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608057.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208529.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951269.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954165.1
Mycobacterium virus 244 YP_654879.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591287.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817573.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591662.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014592.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014443.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613745.1