Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 25 YP_656401.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932530.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095672.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095965.1
Aeromonas phage 65 YP_004300902.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944131.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677888.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010849.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092989.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613017.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834701.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010318.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969110.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969327.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011666.1
Aeromonas virus 31 YP_238902.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618267.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218781.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195040.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203921.1
Citrobacter phage Miller YP_009097827.1
Citrobacter phage Moon YP_009146636.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065825.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065552.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285758.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065243.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091802.1
Cronobacter phage S13 YP_009196442.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986495.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831240.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831524.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190359.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010045.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094068.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005466.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607141.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855898.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065980.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118859.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066377.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066838.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067064.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102385.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854138.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167552.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067331.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094234.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094506.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066472.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094764.1
Erwinia phage Cronus YP_010095142.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592774.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593182.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225071.1
Escherichia phage AR1 YP_009167999.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004260.1
Escherichia phage EC121 YP_010067864.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602136.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102656.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068090.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068418.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090897.1
Escherichia phage F2 YP_010068958.1
Escherichia phage HP3 YP_010228778.1
Escherichia phage HX01 YP_006907291.1
Escherichia phage HY01 YP_009148623.1
Escherichia phage HY03 YP_009284047.1
Escherichia phage IME08 YP_003734326.1
Escherichia phage ime09 YP_007004559.1
Escherichia phage JS10 YP_002922530.1
Escherichia phage JS98 YP_001595310.1
Escherichia phage JSE YP_002922249.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071655.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060744.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099734.1
Escherichia phage MX01 YP_009324078.1
Escherichia phage p000v YP_010099995.1
Escherichia phage PE37 YP_010073187.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469518.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090022.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278654.1
Escherichia phage phT4A YP_010089140.1
Escherichia phage PP01 YP_010073556.1
Escherichia phage QL01 YP_009202917.1
Escherichia phage RB3 YP_009098567.1
Escherichia phage RB49 NP_891742.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861887.1
Escherichia phage SF YP_010096260.1
Escherichia phage slur02 YP_009210102.1
Escherichia phage slur03 YP_009625068.1
Escherichia phage slur04 YP_009625399.1
Escherichia phage slur07 YP_009197273.1
Escherichia phage slur14 YP_009180682.1
Escherichia phage ST0 YP_009608482.1
Escherichia phage T2 YP_010073836.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074112.1
Escherichia phage teqhad YP_010074385.1
Escherichia phage teqskov YP_010074585.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069204.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069744.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290449.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205878.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100483.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030789.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986738.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067599.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068672.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070284.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070563.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070010.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069476.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070835.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070951.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037584.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071387.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071930.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072195.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072472.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072745.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056770.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207375.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209943.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214035.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063882.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072854.1
Escherichia phage WG01 YP_009323385.1
Escherichia phage wV7 YP_007004923.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074906.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097196.1
Escherichia virus RB14 YP_002854517.1
Escherichia virus RB16 YP_003858519.1
Escherichia virus RB32 YP_803123.1
Escherichia virus RB43 YP_239208.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190758.1
Klebsiella phage KP15 YP_003934978.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098501.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348858.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089511.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194471.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096164.1
Klebsiella phage Miro YP_009607419.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289597.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626458.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288872.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836908.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280056.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211627.1
Phage NBEco003 YP_010106067.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093612.1
Proteus phage PM2 YP_010092056.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195604.1
Salmonella phage Melville YP_009615661.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075452.1
Salmonella phage SG1 YP_010075076.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148167.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126384.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501219.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286540.1
Serratia phage CHI14 YP_009609513.1
Serratia phage Muldoon YP_009883907.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075722.1
Serratia phage PS2 YP_009030246.1
Serratia phage X20 YP_010092342.1
Shigella phage CM8 YP_010075988.1
Shigella phage JK45 YP_010076270.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093236.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111001.1
Shigella phage Sf22 YP_009614834.1
Shigella phage Sf23 YP_010076381.1
Shigella phage SH7 YP_010076797.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288547.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415076.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277555.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278908.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289099.1
Shigella phage SP18 YP_003934821.1
Vibrio phage KVP40 NP_899266.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_009046852.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201347.1
Vibrio phage VH7D YP_009006312.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089785.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077066.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091487.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091216.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149425.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236021.1
Yersinia phage PST YP_009153783.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077175.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200444.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077683.1