Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818721.1
Adoxophyes orana granulovirus NP_872528.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300589.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268111.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513121.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529744.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112632.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611027.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316083.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803488.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607833.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054128.1
Betabaculovirus altermyunipunctae YP_009345808.1
Betabaculovirus arrapae YP_003429397.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047499.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001851.1
Carcinus maenas nudivirus YP_010801229.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255305.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932699.1
Choristoneura fumiferana granulovirus YP_654490.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848402.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992150.1
Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus YP_008378408.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249695.1
Chrysodeixis includens nucleopolyhedrovirus YP_010802523.1
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus YP_717623.1
Clostera anachoreta granulovirus YP_004376281.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009506016.1
Clostera anastomosis granulovirus Henan YP_008720023.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009229989.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118536.1
Crangon crangon nudivirus YP_010801137.1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus NP_891926.1
Cryptophlebia peltastica nucleopolyhedrovirus YP_010086950.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203328.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203392.1
Cyclophragma undans nucleopolyhedrovirus YP_010086662.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148872.1
Diatraea saccharalis granulovirus YP_009182276.1
Dione juno nucleopolyhedrovirus YP_010799816.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874270.1
Epinotia aporema granulovirus YP_006908591.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203254.1
Erannis ankeraria nucleopolyhedrovirus YP_010805536.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091920.1
Esparto virus YP_009551724.1
Euproctis digramma nucleopolyhedrovirus YP_010800120.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854695.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649077.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus NP_203641.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075155.1
Helicoverpa zea nudivirus 2 YP_004956856.1
Heliothis zea nudivirus NP_690429.1
Hemileuca sp. nucleopolyhedrovirus YP_008378302.1
Homarus gammarus nudivirus YP_010087687.1
Hyphantria cunea granulovirus YP_010799482.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473243.1
Hyposidra talaca nucleopolyhedrovirus YP_010086350.1
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus YP_009133262.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758400.1
Lonomia obliqua multiple nucleopolyhedrovirus YP_009666411.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047736.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517835.1
Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus YP_009552224.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011143.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613171.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689262.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950805.1
Matsumuraeses phaseoli granulovirus YP_010800797.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249919.1
Mythimna unipuncta nucleopolyhedrovirus YP_010796545.1
Neodiprion abietis nucleopolyhedrovirus YP_667907.1
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus YP_025256.1
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus YP_025166.1
Olene mendosa nucleopolyhedrovirus YP_010805373.1
Operophtera brumata nucleopolyhedrovirus YP_009552642.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001650995.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046255.1
Oxyplax ochracea nucleopolyhedrovirus YP_009666573.1
Penaeus monodon nudivirus YP_009051897.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049909.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165686.1
Phthorimaea operculella granulovirus NP_663245.1
Plodia interpunctella granulovirus (PiGV) YP_009330207.1
Plutella xylostella granulovirus NP_068289.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422439.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009117002.1
Rachiplusia nu nucleopolyhedrovirus YP_010799668.1
Rachiplusia ou multiple nucleopolyhedrovirus NP_703087.1
Spodoptera eridania nucleopolyhedrovirus YP_010087075.1
Spodoptera exempta nucleopolyhedrovirus YP_010086482.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037818.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037827.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121866.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036359.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505892.1
Spodoptera litura granulovirus YP_001257028.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus NP_258356.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus II YP_002332769.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186772.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250505.1
Tipula oleracea nudivirus YP_009116710.1
Tomelloso virus YP_009553435.1
Trabala vishnou gigantina nucleopolyhedrovirus YP_010805099.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506159.1
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus YP_308975.1
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus YP_009250064.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059244.1