Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609743.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300821.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882181.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009598.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009842.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010373.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889863.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881468.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886504.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886260.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886755.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885415.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009887003.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887119.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009881000.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489042.1
Aeromonas phage 25 YP_656439.1
Aeromonas phage 31 YP_238940.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932569.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095635.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095929.1
Aeromonas phage 65 YP_004300893.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944206.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677924.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010887.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093060.1
Aeromonas phage AhSzq-1 YP_009800153.1
Aeromonas phage AhSzw-1 YP_009800302.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613053.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834940.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834309.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010307.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833098.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969068.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969395.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011735.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611772.1
Agrobacterium phage OLIVR5 YP_010107298.1
Bacillus phage Andromeda YP_007517500.1
Bacillus phage Blastoid YP_008771860.1
Bacillus phage CampHawk YP_008770083.1
Bacillus phage CP-51 YP_009099140.1
Bacillus phage Curly YP_007517580.1
Bacillus phage Eoghan YP_007517424.1
Bacillus phage Finn YP_007517654.1
Bacillus phage G YP_009015680.1
Bacillus phage Glittering YP_008770671.1
Bacillus phage JL YP_009215944.1
Bacillus phage Riggi YP_008770593.1
Bacillus phage Shanette YP_009216164.1
Bacillus phage SP-10 YP_007003451.1
Bacillus phage SPO1 YP_002300421.1
Bacillus phage Taylor YP_009592267.1
Campylobacter phage CP21 YP_007005172.1
Campylobacter phage CP220 YP_009169311.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908115.1
Campylobacter phage CP81 YP_009623403.1
Campylobacter phage CPt10 YP_009169117.1
Campylobacter phage CPX YP_004957015.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421606.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321707.1
Campylobacter phage vB_CcoM-IBB_35 YP_009590720.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597278.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009099013.1
Cellulophaga phage phi12:1 YP_008240988.1
Cellulophaga phage phi17:1 YP_008241327.1
Cellulophaga phage phi18:1 YP_008240923.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618331.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218687.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194864.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203985.1
Citrobacter phage Miller YP_009097648.1
Citrobacter phage Moon YP_009146697.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065881.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065609.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285583.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065297.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091862.1
Cronobacter phage S13 YP_009196399.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986321.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987376.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831063.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831342.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877637.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675251.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188081.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_01_0310 YP_009778988.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_06_0310 YP_009779201.1
Cyanophage S-RIM12 isolate W1_08_0910 YP_009779416.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301509.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783140.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302088.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806261.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358874.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102858.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237373.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190423.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010107.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877112.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094120.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005528.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606961.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855961.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066025.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088290.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118925.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066187.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066648.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067122.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102441.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854195.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167609.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067389.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094177.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094451.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066415.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094709.1
Erwinia phage Cronus YP_010095207.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147560.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837654.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592722.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593234.1
Escherichia phage 121Q YP_009101600.1
Escherichia phage AnYang YP_010100367.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225019.1
Escherichia phage AR1 YP_009168061.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004208.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957765.1
Escherichia phage chee24 YP_009795120.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784953.1
Escherichia phage DT57C YP_009149882.1
Escherichia phage EC121 YP_010067922.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602199.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102713.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101419.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068146.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068477.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090957.1
Escherichia phage EP75 YP_009880216.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837062.1
Escherichia phage F2 YP_010068903.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879478.1
Escherichia phage fp01 YP_009841458.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802273.1
Escherichia phage H8 YP_009966073.1
Escherichia phage HP3 YP_010228720.1
Escherichia phage HX01 YP_010247074.1
Escherichia phage HY01 YP_009148680.1
Escherichia phage HY03 YP_009284218.1
Escherichia phage IME08 YP_003734377.1
Escherichia phage ime09 YP_007004614.1
Escherichia phage JS10 YP_002922582.1
Escherichia phage JS98 YP_001595364.1
Escherichia phage JSE YP_002922316.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071712.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060570.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099677.1
Escherichia phage MX01 YP_009324132.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790995.1
Escherichia phage p000v YP_010099945.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150812.1
Escherichia phage PE37 YP_010073132.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002705.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469584.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785292.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090072.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278705.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790047.1
Escherichia phage phT4A YP_010088969.1
Escherichia phage PP01 YP_010073613.1
Escherichia phage QL01 YP_009202974.1
Escherichia phage RB14 YP_002854573.1
Escherichia phage RB16 YP_003858344.1
Escherichia phage RB3 YP_009098624.1
Escherichia phage RB32 YP_803177.1
Escherichia phage RB43 YP_239021.1
Escherichia phage RB49 NP_891812.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861936.1
Escherichia phage saus132 YP_009794958.1
Escherichia phage SF YP_010096472.1
Escherichia phage slur02 YP_009210160.1
Escherichia phage slur03 YP_009625011.1
Escherichia phage slur04 YP_009625457.1
Escherichia phage slur07 YP_009197217.1
Escherichia phage slur09 YP_009202122.1
Escherichia phage slur14 YP_009180739.1
Escherichia phage SP15 YP_009829775.1
Escherichia phage ST0 YP_009608430.1
Escherichia phage T2 YP_010073889.1
Escherichia phage T4 NP_049854.1
Escherichia phage T5 YP_006954.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074054.1
Escherichia phage teqhad YP_010074441.1
Escherichia phage teqskov YP_010074528.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281574.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069261.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069802.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290503.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205935.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030851.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986797.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067654.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068730.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070343.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070622.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070068.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069534.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070894.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071009.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037532.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071444.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822409.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071990.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072252.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072529.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072804.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056818.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207432.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209999.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214093.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063937.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382427.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031745.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843446.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824358.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824681.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072910.1
Escherichia phage VEc33 YP_009853055.1
Escherichia phage WG01 YP_009323441.1
Escherichia phage wV7 YP_007004981.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074959.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097262.1
Flavobacterium phage vB_FspM_immuto_2-6A YP_010114416.1
Flavobacterium phage vB_FspM_lotta8-1 YP_009854481.1
Flavobacterium phage vB_FspM_pippi8-1 YP_009854534.1
Gordonia phage GMA6 YP_009273553.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008531976.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190813.1
Klebsiella phage K64-1 YP_009153169.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579917.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098450.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348684.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089568.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883572.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850436.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194290.1
Klebsiella phage May YP_009796277.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796492.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096221.1
Klebsiella phage Miro YP_009607242.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289554.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626282.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621058.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884632.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007268.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798806.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288920.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836848.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597487.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280104.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594817.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211686.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795307.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906372.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517875.1
Phage NBEco001 YP_009856697.1
Phage NBEco002 YP_009856939.1
Phage NBEco003 YP_010106010.1
Phage NBSal003 YP_009857039.1
Phage NBSal005 YP_009857214.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673848.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322436.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323382.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323136.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214240.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130055.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214565.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324833.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213516.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324375.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323614.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093561.1
Proteus phage PM135 YP_009620594.1
Proteus phage PM2 YP_010092105.1
Proteus phage Stubb YP_009814681.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195650.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010113904.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599160.1
Pseudomonas phage nickie YP_009620734.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595601.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090637.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277100.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099861.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853100.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819404.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852317.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320863.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323863.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852042.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818995.1
Salmonella phage 38 YP_009220937.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888229.1
Salmonella phage allotria YP_009887824.1
Salmonella phage atrejo YP_009858928.1
Salmonella phage barely YP_009888637.1
Salmonella phage bastian YP_009858589.1
Salmonella phage bering YP_009888027.1
Salmonella phage bombadil YP_009857934.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876581.1
Salmonella phage Det7 YP_009140278.1
Salmonella phage dinky YP_009888432.1
Salmonella phage faergetype YP_009858098.1
Salmonella phage fuchur YP_009858424.1
Salmonella phage GG32 YP_009283876.1
Salmonella phage heyday YP_009887640.1
Salmonella phage L6jm YP_009856522.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804414.1
Salmonella phage maane YP_009889247.1
Salmonella phage Marshall YP_008771758.1
Salmonella phage Maynard YP_008770966.1
Salmonella phage Melville YP_009615721.1
Salmonella phage moki YP_009888839.1
Salmonella phage Mutine YP_009879778.1
Salmonella phage NR01 YP_009283399.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857785.1
Salmonella phage oselot YP_009858753.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851913.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889450.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889047.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075510.1
Salmonella phage rabagast YP_009887447.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858262.1
Salmonella phage S113 YP_009804818.1
Salmonella phage S114 YP_009804983.1
Salmonella phage S116 YP_009805146.1
Salmonella phage S118 YP_009880628.1
Salmonella phage S124 YP_009806082.1
Salmonella phage S126 YP_009805307.1
Salmonella phage S131 YP_009805459.1
Salmonella phage S132 YP_009805609.1
Salmonella phage S133 YP_009805755.1
Salmonella phage S147 YP_009805920.1
Salmonella phage Se-B YP_009948834.1
Salmonella phage Se-G YP_009966534.1
Salmonella phage Se-J YP_009966926.1
Salmonella phage SE11 YP_009848751.1
Salmonella phage SE14 YP_009889887.1
Salmonella phage SE24 YP_009848585.1
Salmonella phage Seafire YP_009816789.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881368.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881169.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845347.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881878.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895233.1
Salmonella phage SG1 YP_010075133.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008034.1
Salmonella phage SH9 YP_009804158.1
Salmonella phage Shivani YP_009194761.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236203.1
Salmonella phage SP01 YP_009792503.1
Salmonella phage SP1 YP_009877670.1
Salmonella phage SP3 YP_009804555.1
Salmonella phage Spc35 YP_004306599.1
Salmonella phage SS9 YP_009883189.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876100.1
Salmonella phage STG2 YP_009815000.1
Salmonella phage Stitch YP_009146073.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617649.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147966.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126182.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812279.1
Salmonella phage Th1 YP_009849802.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293256.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021308.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030351.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501280.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848037.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286595.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327438.1
Salmonella phage VSe12 YP_009849656.1
Serratia phage BF YP_009599771.1
Serratia phage CHI14 YP_009609569.1
Serratia phage Muldoon YP_009883952.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349121.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075779.1
Serratia phage PS2 YP_009030292.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615919.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842015.1
Serratia phage X20 YP_010092398.1
Shigella phage Ag3 YP_003358553.1
Shigella phage CM8 YP_010076045.1
Shigella phage JK45 YP_010076324.1
Shigella phage KNP5 YP_010278363.1
Shigella phage MK-13 YP_009882946.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093287.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111055.1
Shigella phage Sf21 YP_009619047.1
Shigella phage Sf22 YP_009614891.1
Shigella phage Sf23 YP_010076439.1
Shigella phage Sf24 YP_009619170.1
Shigella phage SH7 YP_010076855.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288603.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100779.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415132.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277613.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278965.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280317.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289049.1
Shigella phage SP18 YP_003934877.1
Shigella phage SSP1 YP_009794609.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143060.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601253.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189439.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212383.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006780.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077906.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217613.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851123.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850773.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844417.1
Streptomyces phage BRock YP_009831811.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001727.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_010355170.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009134720.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_010355613.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134721.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134722.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C7 YP_009778155.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C8 YP_009778441.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803US26 YP_009778728.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009134719.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008354.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140790.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_010355390.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134718.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791163.1
Synechococcus phage S-B64 YP_010095361.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673005.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320913.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_010088662.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321264.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320434.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322934.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125539.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322436.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508502.1
Synechococcus phage S-H35 YP_010090341.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126524.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007860.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816148.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195234.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675469.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009782917.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518099.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097471.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322669.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674625.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322899.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322162.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677400.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324610.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324057.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810808.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009324991.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324164.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323841.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877839.1
Synechococcus phage syn9 YP_717676.1
Synechococcus virus S-PRM1 YP_010097839.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873723.1
Vibrio phage Achelous YP_010101821.1
Vibrio phage AG74 YP_010108089.1
Vibrio phage Athena YP_010108672.1
Vibrio phage Bennett YP_010105638.1
Vibrio phage Brizo YP_010102477.1
Vibrio phage Ceto YP_009621138.1
Vibrio phage Chester YP_010105832.1
Vibrio phage Cody YP_010108283.1
Vibrio phage Gary YP_010114217.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878005.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618478.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794813.1
Vibrio phage KVP40 NP_899253.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125204.2
Vibrio phage phi 3 YP_009207581.1
Vibrio phage Pontus YP_010102666.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007832.1
Vibrio phage Quinn YP_010108476.1
Vibrio phage River4 YP_010107896.1
Vibrio phage SSP002 YP_009598663.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621330.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201360.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845662.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854090.1
Vibrio phage vB_VpaS_MAR10 YP_007111921.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808563.1
Vibrio phage VH7D YP_009006299.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819528.1
Vibrio phage YC YP_009838245.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089840.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623880.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077124.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091544.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091275.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149485.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236075.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237095.1
Yersinia phage PST YP_009153841.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077233.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200503.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077474.1