Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage phiAxp-2 YP_009226480.1
Aeromonas phage BUCT551 YP_009998345.1
Aeromonas phage LAh_7 YP_009998271.1
Aeromonas phage vB_AhyS-A18P4 YP_009998197.1
Chivirus chi YP_009101152.1
Cronobacter phage JC01 YP_009998605.1
Enterobacter phage Enc34 YP_007007058.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_08 YP_009999989.1
Escherichia phage E21 YP_009998134.1
Klebsiella phage KPN N137 YP_009834179.1
Klebsiella phage KPN N98 YP_009998461.1
Klebsiella phage KPN U2874 YP_009998541.1
Klebsiella phage Seifer YP_009841600.1
Klebsiella phage Soft YP_009851369.1
Proteus phage PM87 YP_009997975.1
Proteus phage pPM_01 YP_009199634.1
Proteus phage Saba YP_009997842.1
Providencia phage Kokobel1 YP_009997960.1
Providencia phage vB_PreS-PibeRecoleta YP_009999845.1
Providencia phage vB_PreS-Stilesk YP_009999918.1
Pseudomonas phage vB_Pae-SS2019XI YP_010000148.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323575.1
Salmonella phage 35 YP_009830022.1
Salmonella phage 37 YP_009221449.1
Salmonella phage BP12C YP_009300894.1
Salmonella phage BSPM4 YP_009832488.1
Salmonella phage Chi YP_008058139.1
Salmonella phage FSL SP-030 YP_008239887.1
Salmonella phage FSL SP-088 YP_008239917.1
Salmonella phage iEPS5 YP_008240248.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835974.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999738.1
Salmonella phage SeWh-1 YP_009999234.1
Salmonella phage Siskin YP_009840779.1
Salmonella phage SPN19 YP_006990264.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831631.1
Salmonella phage vB_SenS_ER24 YP_009999166.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833623.1
Serratia phage KpYy 1 41 YP_010161308.1
Xanthomonas phage FoX4 YP_010107028.1
Xanthomonas phage FoX4 YP_010107009.1
Xylella phage Sano YP_009639058.1