Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190454.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010134.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855988.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102470.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854223.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167638.1
Escherichia phage AR1 YP_009168088.1
Escherichia phage CF2 YP_009965590.1
Escherichia phage ime09 YP_007004642.1
Escherichia phage JS10 YP_002922608.1
Escherichia phage JS98 YP_001595389.1
Escherichia phage MX01 YP_009324158.1
Escherichia phage QL01 YP_009203000.1
Escherichia phage slur03 YP_009624984.1
Escherichia phage slur07 YP_009197457.1
Escherichia phage slur14 YP_009180766.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281601.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205961.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030879.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207459.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210028.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214121.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063967.1
Escherichia phage WG01 YP_009323467.1
Escherichia phage wV7 YP_007005009.1
Escherichia virus RB14 YP_002854603.1
Escherichia virus RB32 YP_803206.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049884.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190840.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850464.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288948.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836822.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211709.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110816.1
Shigella phage Sf21 YP_009619074.1
Shigella phage Sf22 YP_009614918.1
Shigella phage Sf24 YP_009619197.1
Shigella phage SP18 YP_003934903.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149511.1
Yersinia phage PST YP_009153869.1