Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes012 YP_007677818.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010781.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613185.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835055.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834421.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010193.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969195.1
Aeromonas virus 25 YP_656327.1
Aeromonas virus 31 YP_238830.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932458.1
Aeromonas virus 65 YP_004301203.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618085.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203739.1
Citrobacter phage Moon YP_009146458.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383191.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042416.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188882.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190182.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009882.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005288.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734173.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102234.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002853984.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167398.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592940.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593035.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224965.1
Escherichia phage AR1 YP_009167841.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004153.1
Escherichia phage CF2 YP_009965557.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102502.1
Escherichia phage HP3 YP_009965655.1
Escherichia phage HX01 YP_006907261.1
Escherichia phage HY01 YP_009148477.1
Escherichia phage HY03 YP_009284164.1
Escherichia phage ime09 YP_007004410.1
Escherichia phage JS10 YP_002922372.1
Escherichia phage JS98 YP_001595152.1
Escherichia phage MX01 YP_009323921.1
Escherichia phage QL01 YP_009202756.1
Escherichia phage RB3 YP_009098415.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861716.1
Escherichia phage slur02 YP_009210218.1
Escherichia phage slur03 YP_009625222.1
Escherichia phage slur04 YP_009625249.1
Escherichia phage slur07 YP_009197424.1
Escherichia phage slur14 YP_009180800.1
Escherichia phage ST0 YP_009608379.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281367.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290294.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205719.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030635.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986577.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037479.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056615.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207205.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209768.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213864.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063710.1
Escherichia phage WG01 YP_009323225.1
Escherichia phage wV7 YP_007004770.1
Escherichia virus RB14 YP_002854363.1
Escherichia virus RB32 YP_802969.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049643.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850213.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836796.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211443.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392579.1
Salmonella phage Melville YP_009615506.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148015.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126229.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501062.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286388.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110849.1
Shigella phage Sf21 YP_009618840.1
Shigella phage Sf22 YP_009614951.1
Shigella phage Sf24 YP_009619233.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288395.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100566.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414927.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277670.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279023.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009288995.1
Shigella phage SP18 YP_003934652.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149267.1
Yersinia phage PST YP_009153630.1