Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610228.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815694.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602441.1
Arthrobacter phage BigMack YP_010049804.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815765.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602503.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594354.1
Arthrobacter phage Gisselle YP_010049865.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602566.1
Arthrobacter phage GreenHearts YP_010049930.1
Arthrobacter phage Greenhouse YP_010049992.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602626.1
Arthrobacter phage Huntingdon YP_010050053.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602690.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815837.1
Arthrobacter phage Kittykat YP_010050110.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602753.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884816.1
Arthrobacter phage Kumotta YP_010649415.1
Arthrobacter phage Litotes YP_010050179.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818567.1
Arthrobacter phage MamaPearl YP_010050237.1
Arthrobacter phage MargaretKali YP_010649490.1
Arthrobacter phage Nubia YP_010050301.1
Arthrobacter phage Oxynfrius YP_010050362.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602808.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602872.1
Arthrobacter phage Sarge YP_010649561.1
Arthrobacter phage Sergei YP_010050420.1
Arthrobacter phage Shoya YP_010649626.1
Arthrobacter phage Urla YP_010050480.1
Arthrobacter phage Wawa YP_010050546.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602937.1
Gordonia phage Archimedes YP_010049614.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281108.1
Gordonia phage Gustav YP_009620443.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620512.1
Gordonia phage Trine YP_009803063.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051943.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052079.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869818.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197132.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017003.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052144.1
Mycobacterium phage Jamie19 YP_010052350.1
Mycobacterium phage Kevin1 YP_010052010.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006608.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304915.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051871.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304199.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616860.1
Mycobacterium phage Raymond7 YP_010051808.1
Mycobacterium phage Rebel YP_010052214.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017071.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595698.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052280.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302321.1