Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Amigo YP_009603201.1
Burkholderia phage BcepGomr YP_001210239.1
Burkholderia phage JG068 YP_008853879.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984513.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616447.1
Streptomyces phage Alsaber YP_010056354.1
Streptomyces phage Alvy YP_010055718.1
Streptomyces phage Amela YP_009208300.1
Streptomyces phage Amethyst YP_010055311.1
Streptomyces phage Caelum YP_010055472.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207119.1
Streptomyces phage Celia YP_010054587.1
Streptomyces phage Comrade YP_009840824.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592388.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812932.1
Streptomyces phage Daudau YP_010055634.1
Streptomyces phage Diane YP_010055232.1
Streptomyces phage Endor1 YP_010055971.1
Streptomyces phage Endor2 YP_010056047.1
Streptomyces phage FlowerPower YP_009838075.1
Streptomyces phage Goby YP_010056575.1
Streptomyces phage Hank144 YP_010055075.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616522.1
Streptomyces phage Issmi YP_010055556.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215401.1
Streptomyces phage Janus YP_010054997.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200963.1
Streptomyces phage Lika YP_008050879.1
Streptomyces phage Lilbooboo YP_009819897.1
Streptomyces phage Lorelei YP_010056651.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287808.1
Streptomyces phage Omar YP_010055152.1
Streptomyces phage Paedore YP_010055888.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592102.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591480.1
Streptomyces phage phiHau3 YP_006906199.1
Streptomyces phage R4 YP_006990136.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788280.1
Streptomyces phage Saftant YP_010056202.1
Streptomyces phage Salutena YP_010054737.1
Streptomyces phage Sentinel YP_010054827.1
Streptomyces phage Sitrop YP_010056271.1
Streptomyces phage Spernnie YP_010054909.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051425.1
Streptomyces phage Tefunt YP_010055390.1
Streptomyces phage Thestral YP_010055806.1
Streptomyces phage Vash YP_009819843.1
Streptomyces phage Werner YP_010056502.1
Streptomyces phage Yasdnil YP_010056429.1
Streptomyces phage Yosif YP_010054665.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060256.1
Streptomyces virus phiBT1 NP_813708.1
Streptomyces virus phiC31 NP_047940.1
Streptomyces virus TG1 YP_006907194.1