Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes508 YP_007010805.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613207.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834797.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834566.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010029.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969167.1
Aeromonas virus 25 YP_656352.1
Aeromonas virus 31 YP_238854.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932482.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618210.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203870.1
Citrobacter phage Moon YP_009146585.1
Cronobacter phage S13 YP_009196559.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987577.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005416.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102342.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592819.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225115.1
Escherichia phage AR1 YP_009167953.1
Escherichia phage JS10 YP_002922483.1
Escherichia phage JS98 YP_001595267.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861841.1
Escherichia phage slur07 YP_009197317.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205831.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037356.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056728.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207327.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209893.1
Escherichia virus RB32 YP_803077.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190707.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289403.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288819.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279991.1
Pectobacterium phage CBB YP_009595025.1
Salmonella phage Melville YP_009615613.1
Salmonella phage Melville YP_009615610.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148118.1
Shigella phage Sf21 YP_009618946.1
Shigella phage Sf22 YP_009614790.1
Shigella phage Sf24 YP_009619343.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288503.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100684.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279128.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289144.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143085.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601279.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212406.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217536.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851172.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851171.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850820.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850821.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844459.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844460.1
Synechococcus phage S-CBWM1 YP_009816391.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808513.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819578.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149381.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235968.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200396.1