Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Barrevirus sp. (soil metagenome) AYV77116.1
Dasosvirus sp. (soil metagenome) AYV77371.1
Enterobacteria phage fiAA91-ss YP_008766948.1
Escherichia phage 503458 YP_009949309.1
Escherichia phage 520873 YP_009965324.1
Faecalibacterium phage FP_Lagaffe YP_009797228.1
Harvfovirus sp. (soil metagenome) AYV80538.1
Hokovirus HKV1 ARF10536.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV84902.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV83339.1
Indivirus ILV1 ARF09407.1
Indivirus ILV1 ARF09745.1
Indivirus ILV1 ARF09746.1
Klosneuvirus KNV1 ARF12488.1
Phaeocystis globosa virus YP_008052456.1
Phaeocystis globosa virus YP_008052535.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615129.1
Rhodococcus phage Weasels2 YP_009596412.1
Spiroplasma phage R8A2B NP_040341.1
Staphylococcus phage StauST398-4 YP_009002786.1
Staphylococcus prophage phiPV83 NP_061653.1
Streptomyces phage Annadreamy YP_009839040.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622648.1
Streptomyces phage Blueeyedbeauty YP_009839270.1
Streptomyces phage Bmoc YP_010107490.1
Streptomyces phage Braelyn YP_010103984.1
Streptomyces phage Comrade YP_009840869.1
Streptomyces phage Daubenski YP_010104857.1
Streptomyces phage EGole YP_010101513.1
Streptomyces phage Evy YP_010103468.1
Streptomyces phage Gilson YP_009842540.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225821.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840266.1
Streptomyces phage LukeCage YP_009840018.1
Streptomyces phage Mildred21 YP_009610631.1
Streptomyces phage NootNoot YP_009610862.1
Streptomyces phage Paradiddles YP_009611083.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611303.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611530.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839532.1
Streptomyces phage Wollford YP_009839782.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841231.1