Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage 133 YP_004300599.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882147.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009387.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009640.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010161.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889654.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881425.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886299.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886049.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886543.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885205.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886796.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887084.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880795.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006488969.1
Aeromonas phage 25 YP_656255.1
Aeromonas phage 31 YP_238751.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932378.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095576.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095866.1
Aeromonas phage 65 YP_004301242.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944159.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677740.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010712.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093015.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613112.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835017.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834384.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010231.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969277.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969352.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011692.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618077.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194843.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203732.1
Citrobacter phage Miller YP_009097627.1
Citrobacter phage Moon YP_009146451.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065660.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065388.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285564.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065342.1
Cronobacter phage LPCS28 YP_010665884.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091631.1
Cronobacter phage S13 YP_009196417.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986299.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831042.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831321.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190176.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009876.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010093921.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005282.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606939.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856011.1
Enterobacter phage vB_EclM_Q7622 YP_010650560.1
Enterobacter phage vB_EhoM-IME523 YP_010650269.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066071.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118696.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066233.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066693.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010066899.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102224.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002853974.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167388.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067172.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094406.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094660.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066631.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094936.1
Erwinia phage Cronus YP_010094961.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592949.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593026.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224974.1
Escherichia phage AR1 YP_009167830.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004162.1
Escherichia phage EC121 YP_010067705.1
Escherichia phage ECD7 YP_009601978.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102491.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068192.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068256.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090712.1
Escherichia phage F2 YP_010068862.1
Escherichia phage HP3 YP_010228943.1
Escherichia phage HX01 YP_010247025.1
Escherichia phage HY01 YP_009148468.1
Escherichia phage HY03 YP_009284174.1
Escherichia phage IME08 YP_003734164.1
Escherichia phage ime09 YP_007004400.1
Escherichia phage JS10 YP_002922363.1
Escherichia phage JS98 YP_001595143.1
Escherichia phage JSE YP_002922084.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071494.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060549.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099900.1
Escherichia phage MX01 YP_009323912.1
Escherichia phage p000v YP_010100164.1
Escherichia phage PE37 YP_010073348.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469356.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090115.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088503.1
Escherichia phage phT4A YP_010088947.1
Escherichia phage PP01 YP_010073386.1
Escherichia phage QL01 YP_009202747.1
Escherichia phage RB14 YP_002854353.1
Escherichia phage RB16 YP_003858324.1
Escherichia phage RB3 YP_009098405.1
Escherichia phage RB32 YP_802958.1
Escherichia phage RB43 YP_239001.1
Escherichia phage RB49 NP_891583.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861706.1
Escherichia phage SF YP_010096429.1
Escherichia phage slur02 YP_009210209.1
Escherichia phage slur03 YP_009625232.1
Escherichia phage slur04 YP_009625506.1
Escherichia phage slur07 YP_009197434.1
Escherichia phage slur14 YP_009180790.1
Escherichia phage ST0 YP_009608388.1
Escherichia phage T2 YP_010073663.1
Escherichia phage T4 NP_049633.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074004.1
Escherichia phage teqhad YP_010074222.1
Escherichia phage teqskov YP_010074479.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281357.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069040.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069582.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290284.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205710.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030903.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986567.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067436.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068501.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070116.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070396.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069851.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069313.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070669.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071055.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037488.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071220.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071761.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072038.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072303.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072584.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056607.1
Escherichia phage vB_EcoM_RZ YP_010650882.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207195.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209758.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213854.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063699.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072959.1
Escherichia phage WG01 YP_009323215.1
Escherichia phage wV7 YP_007004760.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074739.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097305.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190582.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579896.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098662.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348661.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089322.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850204.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194267.1
Klebsiella phage Mineola YP_010095993.1
Klebsiella phage Miro YP_009607219.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289523.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626259.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288693.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836804.1
Kosakonia phage 305 YP_010649980.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279871.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211437.1
Phage NBEco003 YP_010106224.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195434.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090502.1
Salmonella phage KM16 YP_010843899.1
Salmonella phage Melville YP_009615500.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075284.1
Salmonella phage SG1 YP_010075180.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148009.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126223.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501056.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286381.1
Serratia phage CHI14 YP_009609342.1
Serratia phage Muldoon YP_009883738.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075560.1
Serratia phage PS2 YP_009030065.1
Serratia phage X20 YP_010092167.1
Shigella phage CM8 YP_010075826.1
Shigella phage JK45 YP_010076093.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093330.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110839.1
Shigella phage Sf21 YP_009618830.1
Shigella phage Sf22 YP_009614941.1
Shigella phage Sf23 YP_010076490.1
Shigella phage Sf24 YP_009619223.1
Shigella phage SH7 YP_010076639.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288385.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100557.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414917.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277660.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279013.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289004.1
Shigella phage SP18 YP_003934642.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217473.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089605.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010076903.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091323.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091053.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149257.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235858.1
Yersinia phage PST YP_009153620.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077282.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200285.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077523.1