Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage BetterKatz YP_009302802.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276393.1
Gordonia phage GodonK YP_009821487.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952295.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952566.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951824.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950208.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951921.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019034.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951337.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409180.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215658.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950667.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817864.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009952015.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530576.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952108.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952198.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950402.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951144.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150924.1
Mycobacterium phage Firecracker YP_009014375.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282295.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951726.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125810.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212794.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951433.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950762.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125532.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195304.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043651.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201685.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950856.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950588.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950950.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097504.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951531.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950495.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951042.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569789.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951235.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951629.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954139.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032451.1
Rhodococcus phage REQ1 YP_005087282.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615175.1
Rhodococcus phage Weasels2 YP_009596433.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274386.1