Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882317.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009715.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010241.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889723.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886368.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886123.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881607.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886617.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885277.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886867.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887253.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880866.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006488859.1
Burkholderia virus Bcep1 NP_944353.1
Burkholderia virus BcepNY3 YP_001294881.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006987001.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987446.1
Enterobacter phage Enc34 YP_007007049.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191433.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854311.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851663.1
Escherichia phage 121Q YP_009101666.1
Escherichia phage 4MG YP_008857326.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055312.1
Escherichia phage Envy YP_009288134.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150747.1
Escherichia phage YD-2008.s YP_009152249.1
Escherichia virus SSL2009a YP_008550160.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007333.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832599.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187723.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859158.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594886.1
Proteus phage Mydo YP_009842364.1
Pseudomonas phage Lana YP_009820377.1
Pseudomonas phage Zuri YP_009883006.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835806.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323568.1
Salmonella phage 35 YP_009830014.1
Salmonella phage BP12C YP_009300901.1
Salmonella phage BSPM4 YP_009832481.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835967.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893918.1
Salmonella phage Siskin YP_009840772.1
Salmonella phage SSE121 YP_009149011.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831623.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833616.1
Salmonella virus FSLSP030 YP_008239880.1
Salmonella virus FSLSP088 YP_008239924.1
Salmonella virus iEPS5 YP_008240255.1
Salmonella virus SPN19 YP_006990271.1
Serratia phage BF YP_009599842.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623954.1
Yersinia phage phiR1-37 YP_004934392.1