Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610245.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815710.1
Arthrobacter phage BarretLemon YP_009303098.1
Arthrobacter phage Beans YP_009609968.1
Arthrobacter phage Brent YP_009601513.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815299.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815781.1
Arthrobacter phage Decurro YP_009191300.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815441.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594371.1
Arthrobacter phage Jawnski YP_009601587.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815853.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884832.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818584.1
Arthrobacter phage Martha YP_009601662.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815576.1
Arthrobacter phage Piccoletto YP_009612406.1
Arthrobacter phage Shade YP_009612482.1
Arthrobacter phage Sonny YP_009601739.1
Arthrobacter phage Zartrosa YP_009884250.1
Gordonia phage Apricot YP_009806874.1
Gordonia phage Arri YP_010102297.1
Gordonia phage Asapag YP_009819072.1
Gordonia phage Bachita YP_009276167.1
Gordonia phage Bakery YP_010102962.1
Gordonia phage Barb YP_010102198.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300808.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795505.1
Gordonia phage Blino YP_010114114.1
Gordonia phage Bowser YP_009275592.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276553.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820557.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291980.1
Gordonia phage Clown YP_010110089.1
Gordonia phage ClubL YP_009273089.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281210.1
Gordonia phage Danyall YP_010096650.1
Gordonia phage Evamon YP_010107678.1
Gordonia phage Eyre YP_009292413.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822312.1
Gordonia phage Fireball YP_010104258.1
Gordonia phage Getalong YP_009814141.1
Gordonia phage Gibbin YP_009852394.1
Gordonia phage GMA5 YP_009273603.1
Gordonia phage GRU3 YP_009276099.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275708.1
Gordonia phage Horus YP_009808265.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109305.1
Gordonia phage JuJu YP_010103726.1
Gordonia phage Kenna YP_009818642.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096744.1
Gordonia phage Kita YP_009301387.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246554.1
Gordonia phage Lambo YP_009852593.1
Gordonia phage McGonagall YP_009274019.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100844.1
Gordonia phage Neville YP_010245892.1
Gordonia phage Nubi YP_010103647.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301767.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246282.1
Gordonia phage OneUp YP_009274465.1
Gordonia phage Petra YP_010095420.1
Gordonia phage Phistory YP_009808369.1
Gordonia phage Phlop YP_010114961.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109678.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246151.1
Gordonia phage Ranch YP_009852492.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103056.1
Gordonia phage Sadboi YP_009852692.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050962.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303408.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246424.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102005.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269169.1
Gordonia phage Syleon YP_010246695.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098206.1
Gordonia phage Trax YP_010246021.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284816.1
Gordonia phage Valary YP_010102390.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102103.1
Gordonia phage William YP_010001243.1
Gordonia phage Wizard YP_009274081.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304355.1
Gordonia phage Yikes YP_009853995.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815156.1
Microbacterium phage Eden YP_009806801.1
Microbacterium phage Hendrix YP_009802018.1
Microbacterium phage Hyperion YP_009801585.1
Microbacterium phage OneinaGillian YP_009812649.1
Microbacterium phage Squash YP_009801785.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009512.1
Mycobacterium phage Avani YP_009013135.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818013.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963739.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869956.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410714.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963634.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408917.1
Mycobacterium phage Rem711 YP_009964065.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837991.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848854.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613946.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009963959.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957673.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087070.1
Rhodococcus phage ReqiDocB7 YP_009013820.1
Rhodococcus phage RRH1 YP_005087031.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848415.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796745.1
Streptomyces phage Austintatious YP_009819794.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812934.1
Streptomyces phage Ididsumtinwong YP_009788116.1
Streptomyces phage PapayaSalad YP_009788171.1
Streptomyces phage Picard YP_009788225.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788282.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906964.1