Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage D3 YP_010668600.1
Aeromonas phage D3 YP_010668599.1
Aeromonas phage D6 YP_010668866.1
Aeromonas phage D6 YP_010668865.1
Aeromonas phage LAh10 YP_010668302.1
Aeromonas phage LAh10 YP_010668303.1
Aeromonas phage pAEv1810 YP_010675066.1
Aeromonas phage PS1 YP_010674802.1
Aeromonas phage ZPAH34 YP_010675903.1
Aeromonas phage ZPAH34 YP_010675902.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125899.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987248.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987249.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987250.1
Edwardsiella phage pEt-SU YP_009821982.1
Edwardsiella phage pEt-SU YP_009821983.1
Erwinia phage AH04 YP_010667896.1
Erwinia phage AH04 YP_010667897.1
Erwinia phage Derbicus YP_009821208.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009004812.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009004811.1
Erwinia phage Machina YP_009617096.1
Erwinia phage PhiEaH1 YP_009010244.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237740.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290806.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292251.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292879.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605162.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605163.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621760.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621761.1
Erwinia phage vB_EamM_EarlPhillipIV YP_009278476.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293147.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278791.1
Erwinia phage vB_EamM_Phobos YP_009283659.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605486.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605487.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612843.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612844.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009605804.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009605805.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606126.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606125.1
Erwinia phage Wellington YP_009806669.1
Escherichia phage 121Q YP_009102086.1
Escherichia phage 121Q YP_009102088.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150385.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150387.1
Escherichia phage vB_EcoM_Goslar YP_009820711.1
Klebsiella phage KpLz-2_45 YP_010297727.1
Klebsiella phage Miami YP_010667235.1
Klebsiella phage Miami YP_010667236.1
Klebsiella phage N1M2 YP_010665577.1
Klebsiella phage N1M2 YP_010665578.1
Kosakonia phage Kc263 YP_010676765.1
Kosakonia phage Kc263 YP_010676764.1
Pectobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594689.1
Pectobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594687.1
Pectobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594688.1
Photobacterium phage PDCC-1 YP_009853441.1
Pseudomonas phage EL YP_418147.1
Pseudomonas phage EL YP_418148.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958050.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958051.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153462.1
Serratia phage BF YP_009599638.1
Serratia phage BF YP_009599639.1
Serratia phage BF YP_009599637.1
Vibrio phage 2 TSL-2019 YP_009843229.1
Vibrio phage Aphrodite1 YP_009622278.1
Vibrio phage pTD1 YP_009599332.1
Vibrio phage USC-1 YP_009847775.1
Vibrio phage VP4B YP_009626140.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623748.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623749.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623747.1