Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2-L372D YP_009846179.1
Aeromonas phage 2_L372X YP_009846396.1
Aeromonas phage 4_L372D YP_009846631.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846860.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203834.1
Citrobacter phage Moon YP_009146553.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190273.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734247.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734241.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102316.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102307.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102317.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102310.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854062.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854068.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854061.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167476.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167482.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167475.1
Erwinia phage vB_EamP-S6 YP_007005763.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592863.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592856.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593119.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593112.1
Escherichia phage 172-1 YP_009208192.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985464.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225161.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225154.1
Escherichia phage AR1 YP_009167916.1
Escherichia phage AR1 YP_009167923.1
Escherichia phage AR1 YP_009167915.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111270.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004076.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004070.1
Escherichia phage CF2 YP_009965478.1
Escherichia phage CF2 YP_009965479.1
Escherichia phage CF2 YP_009965472.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102582.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102575.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102576.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786476.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787005.1
Escherichia phage HP3 YP_009965737.1
Escherichia phage HP3 YP_009965738.1
Escherichia phage HP3 YP_009965730.1
Escherichia phage HX01 YP_006907233.1
Escherichia phage HY01 YP_009148546.1
Escherichia phage HY01 YP_009148552.1
Escherichia phage HY01 YP_009148545.1
Escherichia phage HY03 YP_009284090.1
Escherichia phage HY03 YP_009284091.1
Escherichia phage HY03 YP_009284084.1
Escherichia phage ime09 YP_007004484.1
Escherichia phage ime09 YP_007004490.1
Escherichia phage ime09 YP_007004483.1
Escherichia phage IME11 YP_006990683.1
Escherichia phage JS10 YP_002922443.1
Escherichia phage JS10 YP_002922448.1
Escherichia phage JS98 YP_001595230.1
Escherichia phage JS98 YP_001595225.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987191.1
Escherichia phage MX01 YP_009323998.1
Escherichia phage MX01 YP_009323991.1
Escherichia phage MX01 YP_009323997.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985980.1
Escherichia phage NJ01 YP_006906103.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348397.1
Escherichia phage QL01 YP_009202833.1
Escherichia phage QL01 YP_009202827.1
Escherichia phage RB3 YP_009098488.1
Escherichia phage RB3 YP_009098498.1
Escherichia phage RB3 YP_009098491.1
Escherichia phage RB3 YP_009098492.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861796.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861802.1
Escherichia phage slur02 YP_009210291.1
Escherichia phage slur02 YP_009210297.1
Escherichia phage slur02 YP_009210290.1
Escherichia phage slur03 YP_009625148.1
Escherichia phage slur03 YP_009625145.1
Escherichia phage slur03 YP_009625146.1
Escherichia phage slur03 YP_009625139.1
Escherichia phage slur04 YP_009625322.1
Escherichia phage slur04 YP_009625328.1
Escherichia phage slur04 YP_009625321.1
Escherichia phage slur07 YP_009197353.1
Escherichia phage slur07 YP_009197346.1
Escherichia phage slur07 YP_009197352.1
Escherichia phage slur07 YP_009197345.1
Escherichia phage slur14 YP_009180877.1
Escherichia phage slur14 YP_009180874.1
Escherichia phage slur14 YP_009180876.1
Escherichia phage slur14 YP_009180611.1
Escherichia phage ST0 YP_009608294.1
Escherichia phage ST0 YP_009608303.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986378.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281440.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281446.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281439.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281472.1
Escherichia phage ukendt YP_009986751.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985026.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290375.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290368.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290369.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205793.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205800.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030718.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030711.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030707.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030717.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030710.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986653.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986663.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986656.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986657.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037395.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037404.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056692.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823680.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207279.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207286.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209855.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209847.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209854.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213940.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213947.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063789.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063796.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063788.1
Escherichia phage vB_EcoP_SU10 YP_009152876.1
Escherichia phage WG01 YP_009323303.1
Escherichia phage WG01 YP_009323297.1
Escherichia phage wV7 YP_007004853.1
Escherichia phage wV7 YP_007004846.1
Escherichia phage wV7 YP_007004854.1
Escherichia phage wV7 YP_007004847.1
Escherichia phage wV7 YP_007004843.1
Escherichia virus phiEco32 YP_001671773.1
Escherichia virus RB14 YP_002854448.1
Escherichia virus RB14 YP_002854441.1
Escherichia virus RB14 YP_002854437.1
Escherichia virus RB14 YP_002854447.1
Escherichia virus RB14 YP_002854440.1
Escherichia virus RB32 YP_803050.1
Escherichia virus RB32 YP_803043.1
Escherichia virus RB32 YP_803051.1
Escherichia virus RB32 YP_803044.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049720.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049713.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049721.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049714.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190680.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288790.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997661.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803535.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211540.1
Salmonella phage Ent1 YP_007010499.1
Salmonella phage Melville YP_009615589.1
Salmonella phage Melville YP_009615590.1
Salmonella phage SETP13 YP_008767052.1
Salmonella phage SETP7 YP_008767221.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148098.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148097.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126313.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126314.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501147.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501148.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent3 YP_009035183.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286468.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286467.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110924.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110930.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110923.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110931.1
Shigella phage Sf21 YP_009618919.1
Shigella phage Sf21 YP_009618912.1
Shigella phage Sf21 YP_009618913.1
Shigella phage Sf22 YP_009614758.1
Shigella phage Sf22 YP_009614754.1
Shigella phage Sf22 YP_009614764.1
Shigella phage Sf22 YP_009614757.1
Shigella phage Sf24 YP_009619316.1
Shigella phage Sf24 YP_009619309.1
Shigella phage Sf24 YP_009619317.1
Shigella phage Sf24 YP_009619310.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288468.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288476.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288470.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288477.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288471.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100648.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100642.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414999.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415000.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415006.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277479.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277477.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277485.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277478.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279097.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279103.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279096.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289187.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289180.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289181.1
Shigella phage SP18 YP_003934729.1
Shigella phage SP18 YP_003934735.1
Sinorhizobium phage ort11 YP_009884337.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS_DLP_5 YP_009619983.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149348.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149344.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149354.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149347.1
Yersinia phage PST YP_009153712.1
Yersinia phage PST YP_009153705.1
Yersinia phage PST YP_009153713.1
Yersinia phage PST YP_009153706.1
Yersinia phage PST YP_009153702.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200374.1