Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage Motura YP_009903791.1
Achromobacter phage Motura YP_009903843.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609702.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609641.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609694.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882261.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882214.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882238.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009518.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009540.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009561.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009816.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009771.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009795.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010316.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010340.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010293.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889807.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889830.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889785.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886426.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886449.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886473.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886227.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886180.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886203.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881549.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881502.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881526.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886699.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886723.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886676.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885383.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885334.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885358.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886923.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886946.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886971.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887175.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887197.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887152.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880945.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880969.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880923.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489125.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_008992063.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489089.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300753.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300778.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300731.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677898.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677849.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677871.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010811.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010832.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010859.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613214.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009612998.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613027.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834885.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834914.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834882.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834649.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834651.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834680.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010370.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010373.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010340.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833142.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833065.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833112.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969130.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969160.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969098.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969616.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969302.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969612.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011613.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011643.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011609.1
Aeromonas virus 25 YP_656411.1
Aeromonas virus 25 YP_656359.1
Aeromonas virus 25 YP_656381.1
Aeromonas virus 31 YP_238912.1
Aeromonas virus 31 YP_238861.1
Aeromonas virus 31 YP_238882.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932510.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932540.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932489.1
Aeromonas virus 65 YP_004300954.1
Aeromonas virus 65 YP_004300958.1
Aeromonas virus 65 YP_004300926.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944078.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944107.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944075.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611791.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611792.1
Arthrobacter phage Abba YP_009887281.1
Arthrobacter phage BarretLemon YP_009303085.1
Arthrobacter phage Beans YP_009609956.1
Arthrobacter phage Brent YP_009601501.1
Arthrobacter phage Colucci YP_009610032.1
Arthrobacter phage DrYang YP_009885941.1
Arthrobacter phage Jawnski YP_009601575.1
Arthrobacter phage KBurrousTX YP_009881692.1
Arthrobacter phage Lymara YP_009884504.1
Arthrobacter phage Martha YP_009601649.1
Arthrobacter phage Piccoletto YP_009612394.1
Arthrobacter phage PrincessTrina YP_009616593.1
Arthrobacter phage Shade YP_009612469.1
Arthrobacter phage Sonny YP_009601726.1
Arthrobacter phage vB_ArtM-ArV1 YP_009126050.1
Arthrobacter phage Vibaki YP_009883994.1
Arthrobacter phage Zartrosa YP_009884237.1
Bacillus phage BCD7 YP_007005942.1
Bacillus phage BCD7 YP_007005943.1
Bacillus phage SP-15 YP_009302432.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904009.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904185.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904633.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904454.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908146.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908102.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908170.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908103.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908086.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321677.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321740.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321692.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321767.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321693.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597264.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597248.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597140.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597263.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597168.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005256.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005170.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005293.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005187.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005137.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169322.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169264.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169179.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169309.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169192.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623237.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623372.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623238.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623342.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009168994.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169128.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169071.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009168981.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169115.1
Campylobacter virus CPX YP_004956895.1
Campylobacter virus CPX YP_004957001.1
Campylobacter virus CPX YP_004956918.1
Campylobacter virus CPX YP_004957002.1
Campylobacter virus CPX YP_004956986.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009168478.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590817.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590722.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590827.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590757.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421635.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421591.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421661.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421592.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421575.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009099003.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098924.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098944.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618248.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618277.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618224.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218792.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218552.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218633.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195008.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195029.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194922.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203905.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203931.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203884.1
Citrobacter phage Miller YP_009097817.1
Citrobacter phage Miller YP_009097710.1
Citrobacter phage Miller YP_009097795.1
Citrobacter phage Moon YP_009146619.1
Citrobacter phage Moon YP_009146646.1
Citrobacter phage Moon YP_009146597.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285748.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285644.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285727.1
Cronobacter phage S13 YP_009196547.1
Cronobacter phage S13 YP_009196550.1
Cronobacter phage S13 YP_009196470.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986483.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986374.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986461.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987305.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987306.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987304.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831208.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831229.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831123.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831490.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831512.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831403.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877728.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877739.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877628.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675245.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675123.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675138.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188206.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188216.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188092.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301639.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301515.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301629.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783262.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783270.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783146.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302205.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302212.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302093.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806386.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806395.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806273.1
Cyanophage S-TIM5 YP_007006090.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358888.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358899.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358868.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102857.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102931.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102949.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811565.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811563.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813565.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813567.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811239.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811237.1
Dickeya virus Limestone YP_007237466.1
Dickeya virus Limestone YP_007237372.1
Dickeya virus Limestone YP_007237449.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190345.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190369.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190322.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010055.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010008.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010029.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877038.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877019.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005476.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005428.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005449.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607109.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607130.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607022.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856159.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856180.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855909.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118869.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118813.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118839.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734336.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734287.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734308.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914517.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102371.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102396.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102350.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854124.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854149.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854103.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167538.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167563.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167517.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147624.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147559.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147612.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837735.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837653.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837716.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803694.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803696.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794308.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794306.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789538.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789536.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592810.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592763.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592789.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593167.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593193.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593146.1
Escherichia phage 121Q YP_009102141.1
Escherichia phage 121Q YP_009102139.1
Escherichia phage 121Q YP_009102140.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225086.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225107.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225060.1
Escherichia phage AR1 YP_009167983.1
Escherichia phage AR1 YP_009168010.1
Escherichia phage AR1 YP_009167962.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004300.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004250.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004279.1
Escherichia phage CF2 YP_009965415.1
Escherichia phage CF2 YP_009965437.1
Escherichia phage CF2 YP_009965390.1
Escherichia phage D6 YP_009914720.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602118.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602146.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602091.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102639.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102667.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102617.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101547.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101420.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101528.1
Escherichia phage EP75 YP_009880217.1
Escherichia phage EP75 YP_009880336.1
Escherichia phage EP75 YP_009880144.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879477.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879551.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879569.1
Escherichia phage HP3 YP_009965784.1
Escherichia phage HP3 YP_009965806.1
Escherichia phage HP3 YP_009965832.1
Escherichia phage HY01 YP_009148587.1
Escherichia phage HY01 YP_009148609.1
Escherichia phage HY01 YP_009148634.1
Escherichia phage HY03 YP_009284058.1
Escherichia phage HY03 YP_009284005.1
Escherichia phage HY03 YP_009284030.1
Escherichia phage ime09 YP_007004545.1
Escherichia phage ime09 YP_007004570.1
Escherichia phage ime09 YP_007004524.1
Escherichia phage JS10 YP_002922512.1
Escherichia phage JS10 YP_002922540.1
Escherichia phage JS10 YP_002922490.1
Escherichia phage JS98 YP_001595320.1
Escherichia phage JS98 YP_001595274.1
Escherichia phage JS98 YP_001595295.1
Escherichia phage JSE YP_002922260.1
Escherichia phage JSE YP_002922204.1
Escherichia phage JSE YP_002922231.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060732.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060625.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060710.1
Escherichia phage MX01 YP_009324064.1
Escherichia phage MX01 YP_009324089.1
Escherichia phage MX01 YP_009324042.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150335.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150333.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150334.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002793.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002704.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002776.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469528.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469473.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469500.1
Escherichia phage QL01 YP_009202928.1
Escherichia phage QL01 YP_009202878.1
Escherichia phage QL01 YP_009202901.1
Escherichia phage RB3 YP_009098578.1
Escherichia phage RB3 YP_009098530.1
Escherichia phage RB3 YP_009098552.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891752.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891700.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891726.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861850.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861871.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861898.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624894.1
Escherichia phage slur02 YP_009210087.1
Escherichia phage slur02 YP_009210113.1
Escherichia phage slur02 YP_009210332.1
Escherichia phage slur03 YP_009625103.1
Escherichia phage slur03 YP_009625057.1
Escherichia phage slur03 YP_009625082.1
Escherichia phage slur04 YP_009625384.1
Escherichia phage slur04 YP_009625410.1
Escherichia phage slur04 YP_009625363.1
Escherichia phage slur07 YP_009197262.1
Escherichia phage slur07 YP_009197288.1
Escherichia phage slur07 YP_009197309.1
Escherichia phage slur14 YP_009180693.1
Escherichia phage slur14 YP_009180647.1
Escherichia phage slur14 YP_009180668.1
Escherichia phage ST0 YP_009608517.1
Escherichia phage ST0 YP_009608471.1
Escherichia phage ST0 YP_009608496.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281502.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281526.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281481.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro157c2YLVW YP_009914623.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290460.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290414.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290435.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205889.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205840.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205861.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030801.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030753.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030775.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986749.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986698.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986720.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037348.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037573.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009030624.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822530.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822553.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822411.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056780.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056736.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056755.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207359.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207385.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207338.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209925.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209953.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209903.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214046.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213993.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214017.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063892.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063841.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063864.1
Escherichia phage WG01 YP_009323396.1
Escherichia phage WG01 YP_009323350.1
Escherichia phage WG01 YP_009323370.1
Escherichia phage wV7 YP_007004934.1
Escherichia phage wV7 YP_007004888.1
Escherichia phage wV7 YP_007004909.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957833.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957853.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957764.1
Escherichia virus P1 YP_006509.1
Escherichia virus RB14 YP_002854502.1
Escherichia virus RB14 YP_002854528.1
Escherichia virus RB14 YP_002854481.1
Escherichia virus RB16 YP_003858484.1
Escherichia virus RB16 YP_003858508.1
Escherichia virus RB16 YP_003858397.1
Escherichia virus RB32 YP_803087.1
Escherichia virus RB32 YP_803109.1
Escherichia virus RB32 YP_803134.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239175.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239197.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239082.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049781.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049807.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049753.1
Gordonia phage GMA6 YP_009273512.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190721.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190742.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190768.1
Klebsiella phage K64-1 YP_009153145.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580027.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580053.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579966.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348847.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348741.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348826.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883497.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883574.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883475.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850364.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850387.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850343.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194349.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194438.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194459.1
Klebsiella phage May YP_009796278.1
Klebsiella phage May YP_009796174.1
Klebsiella phage May YP_009796197.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796417.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796494.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796395.1
Klebsiella phage Miro YP_009607408.1
Klebsiella phage Miro YP_009607301.1
Klebsiella phage Miro YP_009607386.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289587.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289408.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289430.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626426.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626447.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626341.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007198.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007199.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007197.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798911.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798933.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798807.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288882.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288832.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288856.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836948.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836898.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836926.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008532072.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008531978.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008532060.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884634.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884747.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884766.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280020.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280045.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279998.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594745.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594746.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594747.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211637.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211587.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211610.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517890.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517948.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517959.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673843.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673960.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673753.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322540.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322549.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322441.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323494.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323388.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323486.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323272.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323149.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323263.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214369.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214245.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214362.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008129948.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008129956.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130065.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214672.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214574.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214664.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324959.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324839.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324950.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213615.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213624.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213521.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324381.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324490.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324498.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323725.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323735.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323621.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195594.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195551.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195572.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382590.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382589.1
Pseudomonas phage PaBG YP_008433405.1
Pseudomonas phage PaBG YP_008433406.2
Pseudomonas phage pf16 YP_009595608.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595558.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595565.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950087.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950017.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277047.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009276972.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009276999.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099866.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099805.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099827.1
Rhodothermus phage RM378 NP_835618.1
Salmonella phage 38 YP_009220852.1
Salmonella phage 38 YP_009220939.1
Salmonella phage 38 YP_009220827.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888157.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888230.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888137.1
Salmonella phage allotria YP_009887825.1
Salmonella phage allotria YP_009887728.1
Salmonella phage allotria YP_009887746.1
Salmonella phage barely YP_009888564.1
Salmonella phage barely YP_009888638.1
Salmonella phage barely YP_009888548.1
Salmonella phage bering YP_009887955.1
Salmonella phage bering YP_009888028.1
Salmonella phage bering YP_009887935.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876582.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876483.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876503.1
Salmonella phage Det7 YP_009140279.1
Salmonella phage Det7 YP_009140184.1
Salmonella phage Det7 YP_009140203.1
Salmonella phage dinky YP_009888433.1
Salmonella phage dinky YP_009888342.1
Salmonella phage dinky YP_009888362.1
Salmonella phage GG32 YP_009283947.1
Salmonella phage GG32 YP_009283963.1
Salmonella phage GG32 YP_009283875.1
Salmonella phage heyday YP_009887641.1
Salmonella phage heyday YP_009887546.1
Salmonella phage heyday YP_009887566.1
Salmonella phage maane YP_009889171.1
Salmonella phage maane YP_009889248.1
Salmonella phage maane YP_009889155.1
Salmonella phage Marshall YP_008771688.1
Salmonella phage Marshall YP_008771759.1
Salmonella phage Marshall YP_008771671.1
Salmonella phage Maynard YP_008770880.1
Salmonella phage Maynard YP_008770897.1
Salmonella phage Maynard YP_008770967.1
Salmonella phage Melville YP_009615623.1
Salmonella phage Melville YP_009615644.1
Salmonella phage Melville YP_009615671.1
Salmonella phage moki YP_009888840.1
Salmonella phage moki YP_009888744.1
Salmonella phage moki YP_009888764.1
Salmonella phage Mutine YP_009879683.1
Salmonella phage Mutine YP_009879702.1
Salmonella phage Mutine YP_009879779.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889451.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889355.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889374.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889048.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888954.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888972.1
Salmonella phage rabagast YP_009887374.1
Salmonella phage rabagast YP_009887448.1
Salmonella phage rabagast YP_009887358.1
Salmonella phage S118 YP_009880716.1
Salmonella phage S118 YP_009880627.1
Salmonella phage S118 YP_009880700.1
Salmonella phage Se-B YP_009948948.1
Salmonella phage Se-B YP_009948967.1
Salmonella phage Se-B YP_009948835.1
Salmonella phage Se-G YP_009966627.1
Salmonella phage Se-G YP_009966533.1
Salmonella phage Se-G YP_009966609.1
Salmonella phage Se-J YP_009966853.1
Salmonella phage Se-J YP_009966927.1
Salmonella phage Se-J YP_009966834.1
Salmonella phage SE14 YP_009890014.1
Salmonella phage SE14 YP_009889888.1
Salmonella phage SE14 YP_009889997.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881258.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881367.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881239.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881039.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881058.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881168.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881809.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881794.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895302.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895319.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895232.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008093.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008106.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008033.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293482.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236128.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236204.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236110.1
Salmonella phage SP1 YP_009877669.1
Salmonella phage SP1 YP_009877741.1
Salmonella phage SP1 YP_009877754.1
Salmonella phage SS9 YP_009883274.1
Salmonella phage SS9 YP_009883188.1
Salmonella phage SS9 YP_009883258.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875964.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875983.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876099.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617723.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617740.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617648.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148177.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148128.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148149.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126340.2
Salmonella phage STP4-a YP_009126363.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126138.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293255.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293330.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293349.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021412.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021429.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021309.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030352.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030467.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030483.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501176.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501198.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501229.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286519.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286550.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286497.1
Salmonella virus ViI YP_004327529.1
Salmonella virus ViI YP_004327437.1
Salmonella virus ViI YP_004327511.1
Serratia phage BF YP_009599699.1
Serratia phage BF YP_009599697.1
Serratia phage BF YP_009599698.1
Serratia phage CHI14 YP_009609498.1
Serratia phage CHI14 YP_009609523.1
Serratia phage CHI14 YP_009609477.1
Serratia phage Muldoon YP_009883888.1
Serratia phage Muldoon YP_009883917.1
Serratia phage Muldoon YP_009883867.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349122.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349034.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349052.1
Serratia phage PS2 YP_009030256.1
Serratia phage PS2 YP_009030204.1
Serratia phage PS2 YP_009030225.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616045.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615921.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616027.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841942.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842016.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841922.1
Shigella phage Ag3 YP_003358632.1
Shigella phage Ag3 YP_003358651.1
Shigella phage Ag3 YP_003358552.1
Shigella phage MK-13 YP_009882850.1
Shigella phage MK-13 YP_009882870.1
Shigella phage MK-13 YP_009882740.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110987.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111012.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110965.1
Shigella phage Sf21 YP_009619001.1
Shigella phage Sf21 YP_009618955.1
Shigella phage Sf21 YP_009618977.1
Shigella phage Sf22 YP_009614820.1
Shigella phage Sf22 YP_009614845.1
Shigella phage Sf22 YP_009614798.1
Shigella phage Sf24 YP_009619351.1
Shigella phage Sf24 YP_009619101.1
Shigella phage Sf24 YP_009619125.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288558.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288511.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288533.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100739.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100693.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100714.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415061.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415087.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415040.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277540.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277566.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277518.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278919.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279137.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279161.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289135.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289088.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289114.1
Shigella phage SP18 YP_003934832.1
Shigella phage SP18 YP_003934783.1
Shigella phage SP18 YP_003934805.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009142981.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143038.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009142966.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601229.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601165.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601179.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189500.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189433.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189476.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212310.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212358.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212297.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006699.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006734.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217592.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217540.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217565.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851075.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851256.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851061.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850726.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850899.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850712.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844356.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844370.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844532.1
Streptomyces phage BRock YP_009831862.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001837.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001732.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001829.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133439.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133446.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133350.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134610.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134619.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134508.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133671.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133566.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133665.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008242.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008253.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008139.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140893.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140900.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140795.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134100.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134109.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009133988.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791284.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791292.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791168.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001627.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001502.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001617.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673097.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673104.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673001.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009321024.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320921.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009321017.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321408.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321269.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321400.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320558.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320567.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320440.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322937.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323075.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323081.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125645.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125545.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125639.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322549.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322443.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322541.1
Synechococcus phage S-CBWM1 YP_009816534.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508498.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508470.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508478.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126531.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126420.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126428.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007977.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007865.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007964.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816153.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816044.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816054.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195144.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195239.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195137.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675589.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675475.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675581.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009782922.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009783025.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009783031.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518197.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518203.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518104.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097333.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097344.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097465.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322785.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322791.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322676.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674508.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674618.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674499.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004323031.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322908.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004323019.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322269.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322277.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322167.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677405.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677271.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677278.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324724.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324735.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324617.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324196.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324203.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324062.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810939.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810803.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810932.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325104.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325112.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009324999.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324282.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324292.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324170.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323958.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323849.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323949.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877935.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877944.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877834.1
Synechococcus phage syn9 YP_717683.1
Synechococcus phage syn9 YP_717797.1
Synechococcus phage syn9 YP_717807.1
Tenacibaculum phage pT24 YP_009876780.1
Tenacibaculum phage pT24 YP_009876740.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873703.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873928.1
Vibrio phage KVP40 NP_899603.1
Vibrio phage KVP40 NP_899572.1
Vibrio phage KVP40 NP_899576.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125529.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125179.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125525.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201418.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201422.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201390.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845815.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845661.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845806.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854227.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854087.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854209.1
Vibrio phage VH7D YP_009006285.1
Vibrio phage YC YP_009838246.1
Vibrio phage YC YP_009838357.1
Vibrio phage YC YP_009838367.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623809.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623807.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623808.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149411.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149437.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149389.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236031.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235978.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236003.1
Yersinia phage PST YP_009153794.1
Yersinia phage PST YP_009153744.1
Yersinia phage PST YP_009153766.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200455.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200406.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200430.1