Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818657.1
Adoxophyes orana granulovirus NP_872512.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300528.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268164.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513102.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529796.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112684.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611075.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316134.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803438.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607861.1
Artogeia rapae granulovirus YP_003429380.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054069.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047446.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001802.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255354.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932649.1
Choristoneura fumiferana granulovirus YP_654471.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848352.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992199.1
Choristoneura rosaceana alphabaculovirus YP_008378460.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249637.1
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus YP_717574.1
Clostera anachoreta granulovirus YP_004376263.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009505996.1
Clostera anastomosis granulovirus Henan YP_008720005.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009229969.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118584.1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus NP_891908.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203377.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148852.1
Diatraea saccharalis granulovirus YP_009182255.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874222.1
Epinotia aporema granulovirus YP_006908571.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203206.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091900.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854635.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649056.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075104.1
Hemileuca sp. nucleopolyhedrovirus YP_008378247.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473298.1
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus YP_009133311.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758338.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047684.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517784.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011200.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613228.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689318.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950759.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249900.1
Mythimna unipuncta granulovirus YP_009345788.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345788.1
Neodiprion abietis NPV YP_667897.1
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus YP_025246.1
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus YP_025156.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001650962.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046201.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049942.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165621.1
Phthorimaea operculella granulovirus NP_663226.1
Plodia interpunctella granulovirus (PiGV) YP_009330188.1
Plutella xylostella granulovirus NP_068270.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422418.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009116947.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037875.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121848.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036408.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505841.1
Spodoptera litura granulovirus YP_001257009.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus NP_258304.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus II YP_002332818.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186722.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250450.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506140.1
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus YP_308921.1
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus YP_009249999.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059226.1