Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818771.1
Adoxophyes orana granulovirus NP_872516.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300638.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268052.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513106.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529687.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112581.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611100.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316161.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803413.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607773.1
Artogeia rapae granulovirus YP_003429384.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054043.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047419.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001903.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255381.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932626.1
Choristoneura fumiferana granulovirus YP_654476.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848325.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992229.1
Choristoneura rosaceana alphabaculovirus YP_008378492.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249742.1
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus YP_717661.1
Clostera anachoreta granulovirus YP_004376268.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009506001.1
Clostera anastomosis granulovirus Henan YP_008720010.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009229973.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118605.1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus NP_891913.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203349.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148858.1
Diatraea saccharalis granulovirus YP_009182260.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874317.1
Epinotia aporema granulovirus YP_006908576.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203180.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091905.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854738.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649062.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075193.1
Hemileuca sp. nucleopolyhedrovirus YP_008378351.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473327.1
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus YP_009133214.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758447.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047760.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517874.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011094.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613118.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689205.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950736.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249904.1
Mythimna unipuncta granulovirus YP_009345792.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345792.1
Neodiprion abietis NPV YP_667916.1
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus YP_025265.1
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus YP_025175.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001651042.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046169.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049839.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165742.1
Phthorimaea operculella granulovirus NP_663231.1
Plodia interpunctella granulovirus (PiGV) YP_009330193.1
Plutella xylostella granulovirus NP_068274.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422424.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009117044.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037774.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121852.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036310.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505930.1
Spodoptera litura granulovirus YP_001257013.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus NP_258397.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus II YP_002332714.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186812.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250425.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506146.1
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus YP_309019.1
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus YP_009250103.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059230.1