Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004086.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734232.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102297.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854048.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167462.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592872.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593103.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225170.1
Escherichia phage AR1 YP_009167903.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102562.1
Escherichia phage HY01 YP_009148534.1
Escherichia phage HY03 YP_009284100.1
Escherichia phage HY03 YP_009284101.1
Escherichia phage ime09 YP_007004472.1
Escherichia phage JS10 YP_002922433.1
Escherichia phage JS98 YP_001595215.1
Escherichia phage MX01 YP_009323981.1
Escherichia phage QL01 YP_009202817.1
Escherichia phage RB3 YP_009098476.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861787.1
Escherichia phage slur02 YP_009210278.1
Escherichia phage slur03 YP_009625162.1
Escherichia phage slur04 YP_009625309.1
Escherichia phage slur07 YP_009197365.1
Escherichia phage slur14 YP_009180860.1
Escherichia phage ST0 YP_009608312.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281427.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290357.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205780.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030697.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986639.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037413.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056675.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207269.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209833.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213925.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063774.1
Escherichia phage WG01 YP_009323286.1
Escherichia phage wV7 YP_007004832.1
Escherichia virus RB14 YP_002854425.1
Escherichia virus RB32 YP_803030.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049703.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110909.1
Shigella phage Sf21 YP_009618901.1
Shigella phage Sf22 YP_009615011.1
Shigella phage Sf24 YP_009619297.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288458.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100633.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414988.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277733.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279085.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289196.1
Shigella phage SP18 YP_003934718.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149332.1
Yersinia phage PST YP_009153691.1