Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sour YP_009625598.1
Gordonia phage Sour YP_009625608.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009579.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009590.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530914.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530902.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018549.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018537.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191218.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191231.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604426.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604414.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193480.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193492.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531263.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531251.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858953.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858966.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214942.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214954.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614346.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614358.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654933.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654921.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013573.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013585.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011259.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011271.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032246.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032257.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004573.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004585.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009233.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009222.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409670.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409659.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043313.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043300.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052103.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052116.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003861.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003873.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014287.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014300.1
Mycobacterium phage Orion YP_655122.1
Mycobacterium phage Orion YP_655135.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198884.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198897.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014636.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014648.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409852.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409864.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564137.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564125.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655304.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655318.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655706.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655717.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409947.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409959.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817800.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817789.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018437.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018449.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210893.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210881.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016828.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016815.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198700.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198713.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614448.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614460.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013384.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013396.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667195.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667183.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016215.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016207.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286283.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286273.1