Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage CC2 YP_007010422.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969475.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011484.1
Aeromonas virus 65 YP_004301012.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_943942.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611890.1
Caulobacter virus Karma YP_006989642.1
Caulobacter virus Magneto YP_006988938.1
Caulobacter virus phiCbK YP_006988145.1
Caulobacter virus Rogue YP_006989283.1
Caulobacter virus Swift YP_006989988.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218715.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194827.1
Citrobacter phage Miller YP_009097614.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285551.1
Cronobacter phage S13 YP_009196610.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986288.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675180.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188155.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301579.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302156.1
Cyanophage Syn30 YP_007877787.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606928.1
Enterobacteria phage vB_KleM-RaK2 YP_007007492.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060537.1
Escherichia virus RB16 YP_003858313.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_238988.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579889.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348648.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194256.1
Klebsiella phage Miro YP_009607207.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626248.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214304.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130120.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214625.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213576.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324439.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133382.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134557.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134312.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008184.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140842.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134038.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007672953.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320973.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321322.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320491.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322984.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322473.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508663.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126371.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195090.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675533.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518150.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097421.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322726.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674568.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322974.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322227.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677215.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324677.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324094.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324213.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323900.1
Synechococcus phage syn9 YP_717736.1