Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Agrobacterium phage 7-7-1 YP_007006491.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904072.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904517.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009876933.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_Rogue1 YP_007112270.1
Enterobacteria phage VT2-Sakai (Bacteriophage VT2-Sa) NP_050506.1
Escherichia phage 933W NP_049468.1
Escherichia phage EP75 YP_009880246.1
Escherichia phage Min27 YP_001648899.1
Escherichia phage PA2 YP_009180901.1
Escherichia phage PA28 YP_009601889.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002673.1
Escherichia phage phiV10 YP_512307.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624946.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859338.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822441.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHP42 YP_009056573.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHS24 YP_009055400.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKS96 YP_009056111.1
Escherichia phage vB_EcoS_ESCO41 YP_009789982.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859172.1
Gordonia phage GMA7 YP_009189237.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935910.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935817.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188412.1
Gordonia phage GTE7 YP_004934803.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883603.1
Klebsiella phage May YP_009796310.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796524.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884667.1
Klebsiella virus vB_KpnM_KpS110 YP_009798836.1
Microbacterium phage Hyperion YP_009801596.1
Microbacterium phage Squash YP_009801796.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876394.1
Salmonella phage Det7 YP_009140309.1
Salmonella virus ViI YP_004327403.1
Shigella phage Ag3 YP_003358516.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908434.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908192.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908353.1