Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595780.1
Gordonia phage BirksAndSocks YP_009795620.1
Gordonia phage Flakey YP_009797879.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273244.1
Gordonia phage GMA7 YP_009189168.1
Gordonia phage GodonK YP_009821484.1
Gordonia phage GTE7 YP_004934731.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289835.1
Gordonia phage Hotorobo YP_009300987.1
Gordonia phage Monty YP_009275102.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303017.1
Gordonia phage Sour YP_009625590.1
Gordonia phage SteveFrench YP_009824804.1
Gordonia phage Suzy YP_009802993.1
Gordonia phage Terapin YP_009277772.1
Gordonia phage Woes YP_009273428.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009571.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018529.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604406.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858945.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012278.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013565.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011251.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035936.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032238.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009214.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409651.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408823.1
Mycobacterium phage Patience YP_009012184.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655233.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014629.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198373.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564117.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655296.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655698.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817780.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614262.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655912.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817706.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667173.1
Tsukamurella phage TIN2 YP_009204468.1
Tsukamurella phage TIN3 YP_009214799.1
Tsukamurella phage TIN4 YP_009604163.1