Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303722.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103833.1
Enterococcus phage EFAP-1 YP_002727878.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004356.1
Enterococcus phage IME-EFm1 YP_009042666.1
Enterococcus phage IME-EFm5 YP_009200905.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008951.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008950.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284727.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME196 YP_009216604.1
Lactobacillus phage A2 NP_680496.1
Lactobacillus phage CL1 YP_009206675.1
Lactobacillus phage CL2 YP_009201815.1
Lactobacillus phage iLp1308 YP_009208854.1
Lactobacillus phage iLp84 YP_009197538.1
Lactobacillus phage J-1 YP_008767260.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007002982.1
Lactobacillus phage Ldl1 YP_009126467.1
Lactobacillus phage LL-H YP_001285899.1
Lactobacillus phage Lrm1 YP_002117683.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025042.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772059.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772014.1
Lactobacillus phage PL-1 YP_008767323.1
Lactobacillus phage PLE3 YP_009292659.1
Lactobacillus phage Sha1 YP_007003568.1
Lactococcus phage 1706 YP_001828668.1
Lactococcus phage 28201 YP_009279518.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286360.1
Lactococcus phage bIL286 NP_076688.1
Lactococcus phage bIL286 NP_076691.1
Lactococcus phage bIL309 NP_076748.1
Lactococcus phage BK5-T NP_116510.1
Lactococcus phage P335 sensu lato NP_839936.1
Lactococcus phage WRP3 YP_009147807.1
Listeria phage A006 YP_001468857.1
Listeria phage LP-101 YP_009044817.1
Paenibacillus phage Tripp YP_009210538.1
Streptococcus phage A25 YP_009191547.1
Streptococcus phage APCM01 YP_009220165.1
Streptococcus phage Dp-1 YP_004306942.1
Streptococcus phage M102 YP_002995471.1
Streptococcus phage M102AD YP_009216232.1
Streptococcus phage MM1 NP_150177.1
Streptococcus phage phiARI0468-4 YP_009322086.1
Streptococcus phage phiNJ2 YP_006990327.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772101.1
Streptococcus phage TP-J34 YP_007392295.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561222.1
Streptococcus virus 2972 YP_238503.1
Streptococcus virus 7201 NP_038339.1
Streptococcus virus 7201 NP_038336.1
Streptococcus virus 858 YP_001686815.1
Streptococcus virus ALQ132 YP_003344864.1
Streptococcus virus DT1 NP_049406.1
Streptococcus virus O1205 NP_695123.1
Streptococcus virus phiAbc2 YP_003347425.1
Streptococcus virus Sfi11 NP_056694.1
Streptococcus virus Sfi19 NP_049937.1
Streptococcus virus Sfi21 NP_049980.1