Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2L372X YP_009846399.1
Aeromonas phage 4L372XY YP_009846863.1
Aeromonas phage 65 YP_004301040.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834814.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834582.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010441.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065906.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065636.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065321.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091890.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190451.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010133.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094142.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005554.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066051.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066213.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066674.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067148.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102469.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854222.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167637.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067414.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094427.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066391.1
Erwinia phage Cronus YP_010095084.1
Escherichia phage AR1 YP_009168087.1
Escherichia phage EC121 YP_010067946.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102740.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068169.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068231.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090986.1
Escherichia phage HP3 YP_010228967.1
Escherichia phage HY01 YP_009148701.1
Escherichia phage HY03 YP_009284195.1
Escherichia phage ime09 YP_007004641.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071737.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099925.1
Escherichia phage PE37 YP_010073107.1
Escherichia phage PP01 YP_010073641.1
Escherichia phage RB3 YP_009098653.1
Escherichia phage slur02 YP_009210185.1
Escherichia phage slur03 YP_009624985.1
Escherichia phage slur04 YP_009625482.1
Escherichia phage slur07 YP_009197458.1
Escherichia phage slur14 YP_009180765.1
Escherichia phage T2 YP_010073917.1
Escherichia phage T4 NP_049882.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074029.1
Escherichia phage teqhad YP_010074197.1
Escherichia phage teqskov YP_010074503.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281600.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069290.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069825.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290529.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030878.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986827.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067682.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068757.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070372.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070646.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070092.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069559.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070922.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071034.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071470.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010072016.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072278.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072559.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072828.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207457.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210027.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214119.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063966.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072936.1
Escherichia phage wV7 YP_007005008.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010133109.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190839.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098685.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089298.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096247.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288947.1
Phage NBEco003 YP_010105984.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075535.1
Salmonella phage SG1 YP_010075158.1
Serratia phage CHI14 YP_009609595.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075804.1
Serratia phage X20 YP_010092423.1
Shigella phage CM8 YP_010076071.1
Shigella phage KNP5 YP_010278393.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110815.1
Shigella phage Sf21 YP_009619073.1
Shigella phage Sf22 YP_009614917.1
Shigella phage Sf23 YP_010076464.1
Shigella phage Sf24 YP_009619196.1
Shigella phage SH7 YP_010076881.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288628.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415159.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277639.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278992.1
Shigella phage SP18 YP_003934902.1
Tequatrovirus RB14 YP_002854602.1
Tequatrovirus RB32 YP_803205.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089742.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077149.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091569.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091301.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149510.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235974.1
Yersinia phage PST YP_009153868.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077259.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200402.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077501.1