Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882222.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009552.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009808.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010332.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889822.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881510.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886465.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886219.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886715.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885375.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886963.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887160.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880961.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489101.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300769.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095671.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095964.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944134.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677889.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010850.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092991.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613018.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834933.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834302.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010314.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969109.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969330.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011668.1
Aeromonas virus 25 YP_656402.1
Aeromonas virus 31 YP_238903.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932531.1
Aeromonas virus 65 YP_004300900.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618268.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218782.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195038.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203922.1
Citrobacter phage Miller YP_009097826.1
Citrobacter phage Moon YP_009146637.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065826.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065553.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285757.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065244.1
Cronobacter phage S13 YP_009196437.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986493.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831238.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831522.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190360.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010046.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094069.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005467.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607139.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855899.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118860.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067065.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102386.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854139.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167553.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067332.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094233.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094505.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066471.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094763.1
Erwinia phage Cronus YP_010095143.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592773.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593183.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225070.1
Escherichia phage AR1 YP_009168000.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004259.1
Escherichia phage CF2 YP_009965400.1
Escherichia phage EC121 YP_010067865.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602137.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102657.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068091.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068419.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090898.1
Escherichia phage F2 YP_010068957.1
Escherichia phage HP3 YP_009965822.1
Escherichia phage HX01 YP_006907290.1
Escherichia phage HY01 YP_009148624.1
Escherichia phage HY03 YP_009284048.1
Escherichia phage IME08 YP_003734327.1
Escherichia phage ime09 YP_007004560.1
Escherichia phage JS10 YP_002922531.1
Escherichia phage JS98 YP_001595311.1
Escherichia phage JSE YP_002922250.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071656.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060741.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099733.1
Escherichia phage MX01 YP_009324079.1
Escherichia phage p000v YP_010099994.1
Escherichia phage PE37 YP_010073186.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469519.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090023.1
Escherichia phage phT4A YP_010089139.1
Escherichia phage PP01 YP_010073557.1
Escherichia phage QL01 YP_009202918.1
Escherichia phage RB3 YP_009098568.1
Escherichia phage RB49 NP_891743.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861888.1
Escherichia phage SF YP_010096259.1
Escherichia phage slur02 YP_009210103.1
Escherichia phage slur03 YP_009625067.1
Escherichia phage slur04 YP_009625400.1
Escherichia phage slur07 YP_009197272.1
Escherichia phage slur14 YP_009180683.1
Escherichia phage ST0 YP_009608481.1
Escherichia phage T2 YP_010073837.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074111.1
Escherichia phage teqhad YP_010074386.1
Escherichia phage teqskov YP_010074584.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281516.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069205.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069745.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290450.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205879.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100482.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030790.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986739.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067600.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068673.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070285.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070564.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070011.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069477.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070836.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070952.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037583.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071388.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071931.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072196.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072473.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072746.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207376.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209944.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214036.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063883.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072855.1
Escherichia phage WG01 YP_009323386.1
Escherichia phage wV7 YP_007004924.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074907.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097197.1
Escherichia virus RB14 YP_002854518.1
Escherichia virus RB16 YP_003858518.1
Escherichia virus RB32 YP_803124.1
Escherichia virus RB43 YP_239206.1
Escherichia virus T4 NP_049797.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190759.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580064.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098500.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348857.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089512.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850378.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194469.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096165.1
Klebsiella phage Miro YP_009607418.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289596.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626456.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288873.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836907.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280055.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211628.1
Phage NBEco003 YP_010106066.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093613.1
Proteus phage PM2 YP_010092055.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195603.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090617.1
Salmonella phage Melville YP_009615662.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075453.1
Salmonella phage SG1 YP_010075077.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148168.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126385.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501220.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286541.1
Serratia phage CHI14 YP_009609514.1
Serratia phage Muldoon YP_009883908.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075723.1
Serratia phage PS2 YP_009030247.1
Serratia phage X20 YP_010092343.1
Shigella phage CM8 YP_010075989.1
Shigella phage JK45 YP_010076271.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093237.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111002.1
Shigella phage Sf21 YP_009618991.1
Shigella phage Sf22 YP_009614835.1
Shigella phage Sf23 YP_010076382.1
Shigella phage Sf24 YP_009619115.1
Shigella phage SH7 YP_010076798.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288548.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100729.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415077.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277556.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278909.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289098.1
Shigella phage SP18 YP_003934822.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217583.1
Vibrio phage KVP40 NP_899624.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125196.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201370.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089786.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077067.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091488.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091217.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149426.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236022.1
Yersinia phage PST YP_009153784.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077176.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200445.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077684.1