Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacter phage F20 YP_009666247.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_IME18 YP_009800781.1
Escherichia phage ADB-2 YP_007112682.1
Escherichia phage damhaus YP_009901998.1
Escherichia phage Henu7 YP_010064773.1
Escherichia phage JMPW1 YP_009594216.1
Escherichia phage JMPW2 YP_009594135.1
Escherichia phage T1 YP_003870.1
Escherichia phage vB_EcoS-DELF2 YP_009902338.1
Escherichia phage vB_EcoS_SH2 YP_009790540.1
Klebsiella phage 13 YP_009903249.1
Klebsiella phage 1513 YP_009197844.1
Klebsiella phage GH-K3 YP_009820144.1
Klebsiella phage GML-KpCol1 YP_009796952.1
Klebsiella phage KL YP_009902838.1
Klebsiella phage KLPN1 YP_009195345.1
Klebsiella phage KOX1 YP_009790415.1
Klebsiella phage KP1801 YP_009903528.1
Klebsiella phage KP36 YP_009225965.1
Klebsiella phage KpKT21phi1 YP_009818804.1
Klebsiella phage KPN N141 YP_009791606.1
Klebsiella phage MezzoGao YP_009792152.1
Klebsiella phage NJR15 YP_009808766.1
Klebsiella phage NJS1 YP_009807383.1
Klebsiella phage NJS2 YP_009808687.1
Klebsiella phage PhiKpNIH-2 YP_009903308.1
Klebsiella phage PKP126 YP_009284894.1
Klebsiella phage RAD2 YP_010115764.1
Klebsiella phage Shelby YP_009903365.1
Klebsiella phage Sin4 YP_009903442.1
Klebsiella phage Skenny YP_009903013.1
Klebsiella phage Sushi YP_009196712.1
Klebsiella phage Sweeny YP_009902895.1
Klebsiella phage TAH8 YP_009808611.1
Klebsiella phage vB_KpnS_15-38_KLPPOU149 YP_009903116.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Alina YP_009902794.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Call YP_009902711.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Domnhall YP_009902621.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Domnhall YP_009902628.1
Klebsiella phage vB_KpnS_IMGroot YP_009902537.1
Klebsiella phage vB_KpnS_KpV522 YP_009787617.1
Shigella phage pSf-2 YP_009113002.1
Shigella phage Sfin-1 YP_009804054.1
Shigella phage SH6 YP_009787698.1
Shigella phage Shfl1 YP_004414825.1
Shigella phage vB_SflS-ISF001 YP_009792910.1
Shigella phage vB_SsoS-ISF002 YP_009609309.1
Shigella phage vB_SsoS_008 YP_009819445.1
Shigella virus Sfin-3 YP_009902307.1