Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Alteromonas virus vB_AspP-H4/4 YP_009790887.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618156.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203812.1
Citrobacter phage Moon YP_009146531.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005356.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607062.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856094.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734216.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102276.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854028.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167442.1
Enterobacteria phage SfI YP_009147490.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592891.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593084.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225189.1
Escherichia phage AR1 YP_009167883.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004105.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102544.1
Escherichia phage HX01 YP_006907245.1
Escherichia phage ime09 YP_007004453.1
Escherichia phage IME11 YP_006990663.1
Escherichia phage JS10 YP_002922416.1
Escherichia phage JS98 YP_001595197.1
Escherichia phage mEpX1 YP_007111675.1
Escherichia phage QL01 YP_009202801.1
Escherichia phage RB3 YP_009098455.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861767.1
Escherichia phage slur02 YP_009210260.1
Escherichia phage slur03 YP_009625179.1
Escherichia phage slur04 YP_009625291.1
Escherichia phage slur07 YP_009197382.1
Escherichia phage slur14 YP_009180843.1
Escherichia phage ST0 YP_009608331.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281410.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290338.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030678.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986623.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037432.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056658.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207249.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209812.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213905.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063754.1
Escherichia phage WG01 YP_009323270.1
Escherichia phage wV7 YP_007004812.1
Escherichia virus RB14 YP_002854405.1
Escherichia virus RB32 YP_803011.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049683.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190660.1
Klebsiella phage KP15 YP_003934964.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348782.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194390.1
Klebsiella phage Miro YP_009607341.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626380.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288771.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211520.1
Serratia phage BF YP_009599503.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110888.1
Shigella phage Sf21 YP_009618882.1
Shigella phage Sf22 YP_009614993.1
Shigella phage Sf24 YP_009619278.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288439.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100615.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414970.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277712.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279064.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289216.1
Shigella phage SP18 YP_003934694.1
Shigella virus Sf6 NP_958212.1
Vibrio virus VpV262 NP_640265.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149312.1
Yersinia phage PST YP_009153669.1