Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Kenna YP_009818710.1
Gordonia phage Remus YP_009281652.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596242.1
Mycobacterium phage Alexphander YP_009954460.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061274.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061515.1
Mycobacterium phage Big3 YP_009977021.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010056971.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221146.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818096.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224497.1
Mycobacterium phage Catera YP_656028.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012817.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057427.1
Mycobacterium phage Dorothy YP_009592057.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409400.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347698.1
Mycobacterium phage Firehouse51 YP_009957172.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060816.1
Mycobacterium phage GUmbie YP_009018956.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125360.1
Mycobacterium phage Kostya YP_002014475.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009959034.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014614.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009636986.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597616.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225294.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017356.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963677.1
Mycobacterium phage Mozy YP_009637230.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197675.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010057891.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201669.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017792.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058116.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058339.1
Mycobacterium phage Ramsey YP_002241872.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224713.1
Mycobacterium phage RockyHorror YP_009636150.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058578.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224051.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608705.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224275.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287887.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208415.1