Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Bachita YP_009276263.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820642.1
Gordonia phage ClubL YP_009273185.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281302.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807589.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273289.1
Gordonia phage OneUp YP_009274550.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807736.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269263.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301220.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951802.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951899.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205560.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205291.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303179.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013327.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859542.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951315.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012806.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215636.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950653.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410123.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410971.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953026.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951993.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409501.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018725.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051733.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224373.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013447.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952086.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952178.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950380.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012935.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124866.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292609.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282281.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430623.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010013062.1
Mycobacterium phage Henu3 YP_009950307.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858839.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951707.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125789.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953127.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212780.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951408.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012680.1
Mycobacterium phage Kumao YP_010013563.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953231.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950748.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011868.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202478.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012550.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953428.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213381.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225394.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124116.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051586.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858390.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197773.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953623.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953726.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043637.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201671.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950842.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950568.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857598.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052284.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059887.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052040.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531187.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950936.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410315.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951509.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202668.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608038.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953919.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197086.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950474.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018157.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951025.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208514.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013194.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049699.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951215.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002686.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410550.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408750.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951604.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954115.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954214.1
Mycobacterium virus 244 YP_654864.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636339.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591268.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857222.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817559.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012057.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591648.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004539040.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150902.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635938.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014576.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016399.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637080.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638595.1
Mycobacterium virus Omega NP_818472.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009591015.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637374.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014427.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613731.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017317.1