Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009403.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010174.1
Aeromonas virus 65 YP_004301077.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618327.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218574.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194986.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203979.1
Citrobacter phage Miller YP_009097773.1
Citrobacter phage Moon YP_009146693.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065877.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065605.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285706.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065295.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091858.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986440.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831191.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831467.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190417.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010103.1
Enterobacter phage Ec_L1 YP_009624467.1
Enterobacter phage F20 YP_009666172.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094119.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005524.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607087.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855956.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066185.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066646.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067118.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102437.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854191.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167605.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067386.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094182.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094454.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066418.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094714.1
Erwinia phage Cronus YP_010095205.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592724.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593232.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225021.1
Escherichia phage AR1 YP_009168057.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004212.1
Escherichia phage CF2 YP_009965346.1
Escherichia phage EC121 YP_010067919.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102710.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068143.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068473.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090954.1
Escherichia phage F2 YP_010068905.1
Escherichia phage HP3 YP_009965868.1
Escherichia phage HX01 YP_006907276.1
Escherichia phage HY01 YP_009148677.1
Escherichia phage HY03 YP_009284222.1
Escherichia phage IME08 YP_003734373.1
Escherichia phage ime09 YP_007004611.1
Escherichia phage JS10 YP_002922577.1
Escherichia phage JS98 YP_001595359.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071709.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060688.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099680.1
Escherichia phage MX01 YP_009324128.1
Escherichia phage p000v YP_010099947.1
Escherichia phage PE37 YP_010073135.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090069.1
Escherichia phage phT4A YP_010089083.1
Escherichia phage PP01 YP_010073610.1
Escherichia phage QL01 YP_009202970.1
Escherichia phage RB3 YP_009098621.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861933.1
Escherichia phage SF YP_010096474.1
Escherichia phage slur02 YP_009210157.1
Escherichia phage slur03 YP_009625014.1
Escherichia phage slur04 YP_009625454.1
Escherichia phage slur07 YP_009197220.1
Escherichia phage slur14 YP_009180736.1
Escherichia phage ST0 YP_009608432.1
Escherichia phage T2 YP_010073886.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074058.1
Escherichia phage teqhad YP_010074438.1
Escherichia phage teqskov YP_010074531.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281571.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069258.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069799.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290500.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205931.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030848.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986793.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067651.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068726.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070340.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070618.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070065.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069530.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070891.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071007.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037534.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071441.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071987.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072249.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072526.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072800.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056816.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207427.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209994.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214089.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063933.1
Escherichia phage vB_EcoS_IME347 YP_009800923.1
Escherichia phage vB_EcoS_NBD2 YP_009284705.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072907.1
Escherichia phage WG01 YP_009323437.1
Escherichia phage wV7 YP_007004977.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010133112.1
Escherichia virus RB14 YP_002854570.1
Escherichia virus RB16 YP_003858463.1
Escherichia virus RB32 YP_803174.1
Escherichia virus RB43 YP_239152.1
Escherichia virus T4 NP_049851.1
Klebsiella phage 13 YP_009903257.1
Klebsiella phage 1513 YP_009197849.1
Klebsiella phage GH-K3 YP_009820075.1
Klebsiella phage GML-KpCol1 YP_009796959.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190809.1
Klebsiella phage KL YP_009902833.1
Klebsiella phage KLPN1 YP_009195412.1
Klebsiella phage KP15 YP_003934971.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098454.1
Klebsiella phage KP1801 YP_009903535.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348804.1
Klebsiella phage KP36 YP_009226040.1
Klebsiella phage KpKT21phi1 YP_009818811.1
Klebsiella phage KPN N141 YP_009791599.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089564.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850434.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194415.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096217.1
Klebsiella phage Miro YP_009607365.1
Klebsiella phage NJR15 YP_009808834.1
Klebsiella phage NJS1 YP_009807447.1
Klebsiella phage NJS2 YP_009808759.1
Klebsiella phage PhiKpNIH-2 YP_009903316.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289556.1
Klebsiella phage PKP126 YP_009284888.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626405.1
Klebsiella phage RAD2 YP_010115758.1
Klebsiella phage Shelby YP_009903436.1
Klebsiella phage Sin4 YP_009903514.1
Klebsiella phage Sushi YP_009196705.1
Klebsiella phage Sweeny YP_009902966.1
Klebsiella phage TAH8 YP_009808680.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288918.1
Klebsiella phage vB_KpnS_15-38_KLPPOU149 YP_009903109.1
Klebsiella phage vB_KpnS_FZ10 YP_009903008.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836851.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279976.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279973.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211682.1
Phage NBEco003 YP_010106014.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195529.1
Salmonella phage Melville YP_009615716.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075507.1
Salmonella phage SG1 YP_010075129.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147961.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126177.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501274.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286591.1
Serratia phage CHI14 YP_009609564.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075775.1
Serratia phage X20 YP_010092393.1
Shigella phage CM8 YP_010076041.1
Shigella phage JK45 YP_010076322.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093285.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111052.1
Shigella phage Sf21 YP_009619044.1
Shigella phage Sf22 YP_009614887.1
Shigella phage Sf23 YP_010076436.1
Shigella phage Sf24 YP_009619167.1
Shigella phage SH7 YP_010076852.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288599.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100777.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415129.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277610.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278962.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289051.1
Shigella phage SP18 YP_003934873.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091541.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091272.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149482.1
Yersinia phage PST YP_009153838.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077230.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077470.1