Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618350.1
Citrobacter phage Merlin YP_009204004.1
Citrobacter phage Moon YP_009146717.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065898.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065627.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065314.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190441.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010125.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094136.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005545.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855978.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066041.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088273.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118943.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066205.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734393.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066666.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067139.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102459.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854212.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167627.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067407.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094161.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094434.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066398.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094691.1
Erwinia phage Cronus YP_010095224.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592975.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593000.1
Escherichia phage AnYang YP_010100384.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225001.1
Escherichia phage AR1 YP_009168079.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004191.1
Escherichia phage CF2 YP_009965602.1
Escherichia phage EC121 YP_010067939.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602215.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102731.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068163.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068223.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090976.1
Escherichia phage F2 YP_010068886.1
Escherichia phage HP3 YP_009965622.1
Escherichia phage HX01 YP_006907268.1
Escherichia phage HY01 YP_009148696.1
Escherichia phage HY03 YP_009284201.1
Escherichia phage ime09 YP_007004633.1
Escherichia phage JS10 YP_002922600.1
Escherichia phage JS98 YP_001595380.1
Escherichia phage JSE YP_002922334.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071729.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099933.1
Escherichia phage MX01 YP_009324149.1
Escherichia phage p000v YP_010100190.1
Escherichia phage PE37 YP_010073115.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469602.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090089.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088478.1
Escherichia phage PP01 YP_010073631.1
Escherichia phage QL01 YP_009202991.1
Escherichia phage RB3 YP_009098643.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891830.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861953.1
Escherichia phage SF YP_010096454.1
Escherichia phage slur02 YP_009210178.1
Escherichia phage slur03 YP_009624993.1
Escherichia phage slur04 YP_009625475.1
Escherichia phage slur07 YP_009197200.1
Escherichia phage slur14 YP_009180757.1
Escherichia phage ST0 YP_009608412.1
Escherichia phage T2 YP_010073907.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074037.1
Escherichia phage teqhad YP_010074458.1
Escherichia phage teqskov YP_010074511.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281593.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069278.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069819.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290521.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205952.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100677.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030870.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986817.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067673.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068749.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070362.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070638.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070085.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069551.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070912.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071027.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037514.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071461.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010072008.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072270.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072549.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072821.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056836.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207449.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210016.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214109.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063956.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072927.1
Escherichia phage WG01 YP_009323458.1
Escherichia phage wV7 YP_007004999.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074977.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097280.1
Escherichia virus RB14 YP_002854592.1
Escherichia virus RB32 YP_803195.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049872.2
Klebsiella phage JD18 YP_009190832.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098692.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089291.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850452.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096241.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289538.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288939.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836831.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211701.1
Phage NBEco003 YP_010105992.1
Salmonella phage Melville YP_009615737.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075528.1
Salmonella phage SG1 YP_010075150.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147981.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126198.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501296.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286612.1
Serratia phage CHI14 YP_009609588.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075796.1
Serratia phage X20 YP_010092415.1
Shigella phage CM8 YP_010076062.1
Shigella phage JK45 YP_010076341.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093305.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111073.1
Shigella phage Sf21 YP_009619064.1
Shigella phage Sf22 YP_009614908.1
Shigella phage Sf23 YP_010076456.1
Shigella phage Sf24 YP_009619188.1
Shigella phage SH7 YP_010076872.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288620.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100797.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415150.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277632.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278985.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289030.1
Shigella phage SP18 YP_003934895.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089855.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077142.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091562.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091293.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149502.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236092.1
Yersinia phage PST YP_009153860.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077251.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200520.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077492.1