Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage vB_AchrS_AchV4 YP_009997561.1
Cronobacter phage JC01 YP_009998584.1
Enterobacter phage Enc34 YP_007007036.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_08 YP_009999974.1
Escherichia phage E21 YP_009998147.1
Escherichia phage Utah YP_009999392.1
Proteus phage P16-2532 YP_009998053.1
Proteus phage PM87 YP_009997987.1
Proteus phage pPM_01 YP_009199648.1
Proteus phage Saba YP_009997857.1
Providencia phage Kokobel1 YP_009997902.1
Providencia phage Redjac YP_006905992.1
Providencia phage vB_PreS-PibeRecoleta YP_009999826.1
Providencia phage vB_PreS-Stilesk YP_009999899.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323556.1
Salmonella phage 35 YP_009829997.1
Salmonella phage 35 YP_009829996.1
Salmonella phage 37 YP_009221424.1
Salmonella phage BP12C YP_009300915.1
Salmonella phage BSPM4 YP_009832465.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835954.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999758.1
Salmonella phage Season12 YP_009998661.1
Salmonella phage Siskin YP_009840758.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831607.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831608.1
Salmonella phage ST-118 YP_009999026.1
Salmonella phage ST-118 YP_009999027.1
Salmonella phage ST-374 YP_009999108.1
Salmonella phage TS13 YP_009999539.1
Salmonella phage vB_SalS_ABTNLsp1 YP_009999465.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS1 YP_009998811.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS2 YP_009998891.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS4 YP_009998965.1
Salmonella phage vB_SenS_ER19 YP_009998740.1
Salmonella phage vB_SenS_ER24 YP_009999144.1
Salmonella phage vB_SenS_ER3 YP_009999635.1
Salmonella phage vB_SenS_ER6 YP_009999702.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833604.1
Salmonella virus FSLSP030 YP_008239866.1
Salmonella virus FSLSP088 YP_008239937.1
Salmonella virus iEPS5 YP_008240269.1
Salmonella virus SPN19 YP_006990285.1
Serratia phage JS26 YP_010000066.1
Serratia phage KpYy_1_41 YP_010161327.1
Staphylococcus phage SA1 YP_009168620.1