Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage Edno5 YP_010052860.1
Edwardsiella phage GF-2 YP_009126659.1
Enterobacteria phage 2851 YP_009909209.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449256.1
Enterobacteria phage HK140 YP_007111749.1
Enterobacteria phage HK620 NP_112051.1
Enterobacteria phage mEp213 YP_007112390.1
Enterobacteria phage mEp235 YP_007111615.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006377.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279851.1
Enterobacteria phage VT2-Sakai (Bacteriophage VT2-Sa) NP_050520.1
Enterobacteria phage YYZ-2008 YP_002274157.1
Erwinia phage vB_EhrS_49 YP_009824000.1
Erwinia phage vB_EhrS_59 YP_009824080.1
Escherichia phage 933W NP_049480.1
Escherichia phage ECP1 YP_009908573.1
Escherichia phage HK106 YP_007151713.1
Escherichia phage HK629 YP_007111819.1
Escherichia phage HK630 YP_007112580.1
Escherichia phage HK97 NP_037732.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909130.1
Escherichia phage Lambda_ev017 YP_009909614.1
Escherichia phage Lambda_ev207 YP_009909684.1
Escherichia phage mEp234 YP_007112048.1
Escherichia phage mEpX1 YP_007111677.1
Escherichia phage mEpX2 YP_007111477.1
Escherichia phage Min27 YP_001648912.1
Escherichia phage PA28 YP_009601903.1
Escherichia phage SH2026Stx1 YP_009907963.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859361.1
Escherichia phage vB_EcoP_24B YP_009168113.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859195.1
Escherichia virus Lambda_1H12 YP_009909539.1
Escherichia virus Lambda_2B8 YP_009909877.1
Escherichia virus Lambda_2G7b YP_009910016.1
Lederbergvirus BTP1 YP_009639241.1
Salmonella phage 103203_sal5 YP_009325309.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274660.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533503.1
Salmonella phage g341c YP_003090256.1
Salmonella phage P22 NP_059605.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455858.1
Salmonella phage SEN22 YP_009191489.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383856.1
Salmonella phage ST160 YP_004123780.1
Salmonella phage ST64T NP_720298.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560594.1
Salmonella phage vB_SosS_Oslo YP_006560855.1
Shigella phage POCJ13 YP_009100233.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908446.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908208.1
Stx1 converting phage AU5Stx1 YP_009908049.1
Stx1 converting phage AU6Stx1 YP_009908124.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274228.1
Stx2-converting phage 86 (Stx2-converting bacteriophage 8) YP_794105.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908367.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS6 YP_009909361.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS8 YP_009909284.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 YP_009908280.1