Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage ES18 YP_224204.1
Enterobacteria phage HK140 YP_007111760.1
Enterobacteria phage HK225 YP_007112194.1
Enterobacteria phage HK620 NP_112061.1
Enterobacteria phage mEp043 c-1 YP_007111558.1
Enterobacteria phage mEp213 YP_007112405.1
Enterobacteria phage mEp235 YP_007111625.1
Enterobacteria phage O276 YP_009909816.1
Enterobacteria phage phi80 (Lula) YP_007947975.1
Enterobacteria phage Sf101 YP_009153123.1
Enterobacteria phage SfI YP_009147503.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006388.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279784.1
Enterobacteria phage VT2-Sakai (Bacteriophage VT2-Sa) NP_050532.1
Erwinia phage vB_EhrS_49 YP_009824017.1
Escherichia phage 1H12 YP_009909550.1
Escherichia phage 4A7 YP_009909480.1
Escherichia phage ECP1 YP_009908520.1
Escherichia phage ev099 YP_009909955.1
Escherichia phage ev207 YP_009909694.1
Escherichia phage ev243 YP_009910093.1
Escherichia phage HK106 YP_007151724.1
Escherichia phage HK542 YP_007151779.1
Escherichia phage HK544 YP_007151659.1
Escherichia phage HK629 YP_007111828.1
Escherichia phage HK630 YP_007112592.1
Escherichia phage HK633 YP_007112330.1
Escherichia phage HK639 YP_004934093.1
Escherichia phage HK75 YP_004934152.1
Escherichia phage HK97 NP_037745.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909144.1
Escherichia phage Lambda NP_040637.1
Escherichia phage mEp234 YP_007112060.1
Escherichia phage mEpX1 YP_007111688.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859381.1
Escherichia phage vB_EcoP_24B YP_009168129.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859214.1
Lederbergvirus BTP1 YP_009639255.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533517.1
Salmonella phage g341c YP_003090269.1
Salmonella phage P22 NP_059614.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455872.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383871.1
Salmonella phage ST160 YP_004123793.1
Salmonella phage ST64T NP_720310.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560607.1
Salmonella phage vB_SosS_Oslo YP_006560873.1
Shigella phage Sf6 NP_958226.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908463.1
Stx1 converting phage AU5Stx1 YP_009908063.1
Stx1 converting phage AU6Stx1 YP_009908141.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274245.1
Stx2-converting phage 86 (Stx2-converting bacteriophage 8) YP_794122.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908382.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS6 YP_009909375.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS8 YP_009909298.1