Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sour YP_009625641.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284829.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009629.1
Mycobacterium phage Acadian YP_009013433.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530951.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018587.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191267.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604465.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190132.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193529.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531300.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008859004.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949545.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214990.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614394.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191067.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654970.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949929.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013555.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191168.1
Mycobacterium phage Fortunato YP_010089259.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011309.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616404.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109614.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032294.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009950024.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018388.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004620.1
Mycobacterium phage Julie1 YP_009009270.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409707.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208625.1
Mycobacterium phage KingTut YP_010096579.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012437.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949637.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043349.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052150.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003908.1
Mycobacterium phage Obutu YP_010103868.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014336.1
Mycobacterium phage Orion YP_655171.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198933.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943853.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014683.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409897.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211872.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564175.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655356.1
Mycobacterium phage Pops YP_009190030.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949831.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655743.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409994.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817829.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949734.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950125.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189311.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100881.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018486.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005720.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187586.1
Mycobacterium phage TA17A YP_009667225.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949431.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168252.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210930.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016863.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198748.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614494.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016257.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286317.1