Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage 2851 YP_009909230.1
Enterobacteria phage 2851 YP_009909231.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449280.1
Enterobacteria phage VT2-Sakai (Bacteriophage VT2-Sa) NP_050541.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187359.1
Enterobacteria phage YYZ-2008 YP_002274178.1
Escherichia phage 933W NP_049502.1
Escherichia phage ArgO145 YP_009907911.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909155.1
Escherichia phage Lyz12581Vzw YP_009907809.1
Escherichia phage Min27 YP_001648934.1
Escherichia phage P13374 YP_006906864.1
Escherichia phage PA2 YP_009180932.1
Escherichia phage PA28 YP_009601928.1
Escherichia phage phi191 YP_009187867.1
Escherichia phage phi191 YP_009187868.1
Escherichia phage SH2026Stx1 YP_009907990.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859392.1
Escherichia phage TL-2011c YP_007001458.1
Escherichia phage vB_EcoP_24B YP_009168140.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859224.1
Escherichia virus Lambda_2B8 YP_009909892.1
Escherichia virus Lambda_2B8 YP_009909893.1
Shigella phage 75/02 Stx YP_009226867.1
Shigella phage POCJ13 YP_009100259.1
Shigella phage Ss-VASD YP_009190549.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908475.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908230.1
Stx1 converting phage AU5Stx1 YP_009908074.1
Stx1 converting phage AU6Stx1 YP_009908149.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274254.1
Stx2-converting phage 86 (Stx2-converting bacteriophage 8) YP_794050.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908393.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS2 YP_009909074.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS6 YP_009909384.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 YP_009908300.1