Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage 133 YP_004300755.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882236.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009542.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009797.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010318.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889809.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881524.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886451.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886205.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886701.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885361.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886948.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887173.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880947.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489121.1
Aeromonas phage 25 YP_656383.1
Aeromonas phage 31 YP_238884.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932512.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095690.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095735.1
Aeromonas phage 65 YP_004300924.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944109.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677873.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010834.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092968.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613000.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834916.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834682.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010338.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969128.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969304.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011645.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618251.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218790.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195031.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203907.1
Citrobacter phage Miller YP_009097819.1
Citrobacter phage Moon YP_009146622.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065813.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065539.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285750.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065230.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091788.1
Cronobacter phage S13 YP_009196468.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986485.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831231.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831514.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102947.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237464.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190347.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010031.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877021.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005451.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607132.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856182.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065967.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088339.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118841.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066366.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066825.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067051.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102373.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854126.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167540.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067315.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094247.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094518.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066484.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094779.1
Erwinia phage Cronus YP_010095117.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837733.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592787.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593169.1
Escherichia phage AnYang YP_010100313.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225084.1
Escherichia phage AR1 YP_009167985.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004275.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957851.1
Escherichia phage EC121 YP_010067850.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102641.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101530.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068078.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068404.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090884.1
Escherichia phage EP75 YP_009880338.1
Escherichia phage F2 YP_010068972.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879567.1
Escherichia phage HP3 YP_010228790.1
Escherichia phage HX01 YP_010500452.1
Escherichia phage HY01 YP_009148611.1
Escherichia phage HY03 YP_009284032.1
Escherichia phage IME08 YP_003734310.1
Escherichia phage ime09 YP_007004547.1
Escherichia phage JS10 YP_002922514.1
Escherichia phage JS98 YP_001595297.1
Escherichia phage JSE YP_002922233.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071642.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060734.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099746.1
Escherichia phage MX01 YP_009324066.1
Escherichia phage p000v YP_010100008.1
Escherichia phage PE37 YP_010073199.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002791.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469502.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090009.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278641.1
Escherichia phage phT4A YP_010089131.1
Escherichia phage PP01 YP_010073542.1
Escherichia phage QL01 YP_009202904.1
Escherichia phage RB14 YP_002854504.1
Escherichia phage RB16 YP_003858510.1
Escherichia phage RB3 YP_009098554.1
Escherichia phage RB32 YP_803111.1
Escherichia phage RB43 YP_239199.1
Escherichia phage RB49 NP_891728.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861873.1
Escherichia phage SF YP_010096273.1
Escherichia phage slur02 YP_009210089.1
Escherichia phage slur03 YP_009625080.1
Escherichia phage slur04 YP_009625386.1
Escherichia phage slur07 YP_009197286.1
Escherichia phage slur14 YP_009180670.1
Escherichia phage ST0 YP_009608494.1
Escherichia phage T2 YP_010073822.1
Escherichia phage T4 NP_049783.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074124.1
Escherichia phage teqhad YP_010074373.1
Escherichia phage teqskov YP_010074597.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281504.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069192.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069729.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290437.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205863.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100496.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030777.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986722.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067586.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068660.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070272.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070550.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069998.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069463.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070823.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070938.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009030622.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071375.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822532.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071918.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072182.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072459.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072733.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056757.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207361.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209927.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214019.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063866.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072842.1
Escherichia phage WG01 YP_009323372.1
Escherichia phage wV7 YP_007004911.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074894.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097181.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190744.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580055.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098515.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348849.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089496.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883477.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850365.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194461.1
Klebsiella phage May YP_009796176.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796397.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096149.1
Klebsiella phage Miro YP_009607410.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289432.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626449.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884749.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798913.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288858.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836924.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280022.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211613.1
Phage NBEco003 YP_010106080.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093643.1
Proteus phage PM2 YP_010092025.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195574.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090603.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009276996.1
Salmonella phage 38 YP_009220832.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888139.1
Salmonella phage allotria YP_009887730.1
Salmonella phage barely YP_009888550.1
Salmonella phage bering YP_009887937.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876485.1
Salmonella phage Det7 YP_009140186.1
Salmonella phage dinky YP_009888344.1
Salmonella phage GG32 YP_009283961.1
Salmonella phage heyday YP_009887548.1
Salmonella phage maane YP_009889157.1
Salmonella phage Marshall YP_008771673.1
Salmonella phage Maynard YP_008770882.1
Salmonella phage Melville YP_009615646.1
Salmonella phage moki YP_009888746.1
Salmonella phage Mutine YP_009879685.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889357.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888956.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075438.1
Salmonella phage rabagast YP_009887360.1
Salmonella phage S118 YP_009880714.1
Salmonella phage Se-B YP_009948950.1
Salmonella phage Se-G YP_009966625.1
Salmonella phage Se-J YP_009966836.1
Salmonella phage SE14 YP_009889999.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881256.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881056.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881796.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895317.1
Salmonella phage SG1 YP_010075064.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236112.1
Salmonella phage SP1 YP_009877752.1
Salmonella phage SS9 YP_009883272.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875981.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617738.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148151.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126365.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293347.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021414.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030469.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501200.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286521.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327527.1
Serratia phage CHI14 YP_009609500.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349036.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075709.1
Serratia phage PS2 YP_009030227.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616029.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841924.1
Serratia phage X20 YP_010092328.1
Shigella phage Ag3 YP_003358649.1
Shigella phage CM8 YP_010075976.1
Shigella phage JK45 YP_010076256.1
Shigella phage KNP5 YP_010278296.1
Shigella phage MK-13 YP_009882852.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093223.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110989.1
Shigella phage Sf21 YP_009618979.1
Shigella phage Sf22 YP_009614822.1
Shigella phage Sf23 YP_010076369.1
Shigella phage Sf24 YP_009619103.1
Shigella phage SH7 YP_010076785.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288535.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100716.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415063.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277542.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279163.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289112.1
Shigella phage SP18 YP_003934807.1
Vibrio phage KVP40 NP_899605.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125181.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201388.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845809.1
Vibrio phage VH7D YP_009006287.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089772.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077053.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091475.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091204.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149413.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236005.1
Yersinia phage PST YP_009153768.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077160.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200432.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077670.1