Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage GRU1 YP_004935915.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187153.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009604.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530930.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018565.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604443.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193511.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531277.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858982.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214968.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818273.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614373.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654948.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012985.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011287.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032272.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204759.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004599.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009248.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409684.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597793.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614120.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031514.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016665.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003890.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409879.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564153.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655730.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409975.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817814.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608887.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018465.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009288088.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210908.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614473.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013413.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667209.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286300.1