Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Delftia phage IME-DE1 YP_009191794.1
Lactobacillus phage 3-521 YP_009844001.1
Lactobacillus phage Bacchae YP_009798175.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814337.1
Lactobacillus phage Maenad YP_009798681.1
Lactobacillus phage Satyr YP_009797670.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798457.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798471.1
Listeria phage A511 YP_001468552.1
Listeria phage List-36 YP_009043378.1
Listeria phage LMSP-25 YP_009042992.1
Listeria phage LMTA-148 YP_009055594.1
Listeria phage LMTA-34 YP_009616110.1
Listeria phage LMTA-57 YP_009793344.1
Listeria phage LMTA-94 YP_009793514.1
Listeria phage LP-048 YP_009042980.1
Listeria phage LP-064 YP_009592531.1
Listeria phage LP-083-2 YP_009044642.1
Listeria phage LP-124 YP_009784619.1
Listeria phage LP-125 YP_008239972.1
Listeria phage vB_LmoM_AG20 YP_007676832.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673799.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322489.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323435.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002130.1
Staphylococcus phage JD007 YP_007112856.1
Staphylococcus phage MCE-2014 YP_009097937.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099466.1
Staphylococcus phage phiIPLA-RODI YP_009196046.1
Staphylococcus phage phiSA_BS1 YP_009799628.1
Staphylococcus phage phiSA_BS2 YP_009800049.1
Staphylococcus phage S25-3 YP_008854145.1
Staphylococcus phage S25-4 YP_008853965.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786161.1
Synechococcus phage S-CBP1 YP_009103163.1
Synechococcus phage S-CBP2 YP_009103112.1
Xanthomonas phage f20-Xaj YP_009275439.1
Xanthomonas phage f30-Xaj YP_009276333.1
Xanthomonas phage phi Xc10 YP_009791533.1
Xanthomonas phage XAJ24 YP_009785918.1
Xylella phage Paz YP_008858884.1
Xylella phage Prado YP_008859395.1