Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190231.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856066.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094351.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094882.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592889.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593086.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225187.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004103.1
Escherichia phage F2 YP_010068804.1
Escherichia phage HX01 YP_010246961.1
Escherichia phage IME08 YP_003734218.1
Escherichia phage JS10 YP_002922418.1
Escherichia phage JS98 YP_001595199.1
Escherichia phage MX01 YP_009323966.1
Escherichia phage p000v YP_010100107.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090171.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088560.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278539.1
Escherichia phage QL01 YP_009202803.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861769.1
Escherichia phage SF YP_010096374.1
Escherichia phage ST0 YP_009608329.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205763.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100597.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037430.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056660.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207251.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209814.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213907.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063756.1
Escherichia phage WG01 YP_009323272.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850255.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836755.1
Shigella phage JK45 YP_010076151.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093120.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100617.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289214.1
Shigella phage SP18 YP_003934696.1