Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aeh1 NP_944022.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092881.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969557.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011562.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618108.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203761.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065740.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190421.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102473.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094425.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592834.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224999.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225130.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004188.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068171.1
Escherichia phage HX01 YP_010247054.1
Escherichia phage IME08 YP_003734395.1
Escherichia phage ime09 YP_007004646.1
Escherichia phage JS98 YP_001595382.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099822.1
Escherichia phage PP01 YP_010073645.1
Escherichia phage RB14 YP_002854606.1
Escherichia phage RB3 YP_009098656.1
Escherichia phage RB32 YP_803208.1
Escherichia phage SF YP_010096452.1
Escherichia phage slur02 YP_009210188.1
Escherichia phage slur03 YP_009625156.1
Escherichia phage slur04 YP_009625485.1
Escherichia phage slur14 YP_009180866.1
Escherichia phage ST0 YP_009608410.1
Escherichia phage ST0 YP_009608537.1
Escherichia phage T2 YP_010073921.1
Escherichia phage teqdroes YP_010073928.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_010581658.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069829.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290531.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205954.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070096.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069926.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037371.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037512.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071300.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072663.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056838.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214123.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190841.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089302.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850466.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096249.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288949.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211685.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093807.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195533.1
Salmonella phage Melville YP_009615747.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147989.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126206.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286622.1
Serratia phage CHI14 YP_009609566.1
Serratia phage X20 YP_010092395.1
Shigella phage JK45 YP_010076209.1
Shigella phage SH7 YP_010076712.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100799.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289028.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289158.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149338.1
Yersinia phage PST YP_009153871.1