Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190235.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009924.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005330.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856071.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734222.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102281.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854033.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167447.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592885.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593090.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225183.1
Escherichia phage AR1 YP_009167889.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004099.1
Escherichia phage CF2 YP_009965507.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102548.1
Escherichia phage HP3 YP_009965709.1
Escherichia phage HX01 YP_006907242.1
Escherichia phage HY01 YP_009148520.1
Escherichia phage HY03 YP_009284116.1
Escherichia phage ime09 YP_007004457.1
Escherichia phage JS10 YP_002922422.1
Escherichia phage JS98 YP_001595203.1
Escherichia phage MX01 YP_009323970.1
Escherichia phage QL01 YP_009202807.1
Escherichia phage RB3 YP_009098460.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861773.1
Escherichia phage slur02 YP_009210265.1
Escherichia phage slur03 YP_009625175.1
Escherichia phage slur04 YP_009625296.1
Escherichia phage slur07 YP_009197378.1
Escherichia phage slur14 YP_009180847.1
Escherichia phage ST0 YP_009608325.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290342.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205767.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030683.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986627.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037426.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056664.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207255.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209818.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213911.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063760.1
Escherichia phage WG01 YP_009323276.1
Escherichia phage wV7 YP_007004817.1
Escherichia virus RB14 YP_002854411.1
Escherichia virus RB32 YP_803015.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049687.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190632.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850259.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288745.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836752.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211499.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110893.1
Shigella phage Sf21 YP_009618887.1
Shigella phage Sf22 YP_009614997.1
Shigella phage Sf24 YP_009619282.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288443.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100621.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414974.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277717.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279069.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289211.1
Shigella phage SP18 YP_003934700.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149317.1
Yersinia phage PST YP_009153674.1