Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage RB27 YP_009102336.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854088.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167502.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592827.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225123.1
Escherichia phage AR1 YP_009167942.1
Escherichia phage CF2 YP_009965452.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102602.1
Escherichia phage HP3 YP_009965768.1
Escherichia phage HX01 YP_006907231.1
Escherichia phage HY01 YP_009148572.1
Escherichia phage HY03 YP_009284067.1
Escherichia phage ime09 YP_007004509.1
Escherichia phage RB3 YP_009098517.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861831.1
Escherichia phage slur02 YP_009210318.1
Escherichia phage slur03 YP_009625118.1
Escherichia phage slur04 YP_009625349.1
Escherichia phage slur07 YP_009197324.1
Escherichia phage slur14 YP_009180632.1
Escherichia phage ST0 YP_009608532.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281466.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290399.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030737.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986682.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037364.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056719.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207315.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209886.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213975.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063825.1
Escherichia phage wV7 YP_007004874.1
Escherichia virus RB14 YP_002854467.1
Escherichia virus RB32 YP_803069.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049740.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190700.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850321.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288808.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836687.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110951.1
Shigella phage Sf21 YP_009618939.1
Shigella phage Sf22 YP_009614783.1
Shigella phage Sf24 YP_009619337.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288496.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100676.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415026.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277504.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279123.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289151.1
Shigella phage SP18 YP_003934768.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149374.1
Yersinia phage PST YP_009153730.1