Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Hestia YP_010655990.1
Arthrobacter phage Isolde YP_010656175.1
Arthrobacter phage Mufasa8 YP_009885146.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815613.1
Arthrobacter phage Richie YP_010655809.1
Arthrobacter phage Sonali YP_009819737.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952246.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952340.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952435.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952520.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951772.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950154.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951869.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614026.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856884.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952600.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018985.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952698.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952797.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951284.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215606.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952893.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003856978.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009952995.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951963.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952056.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952148.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211087.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950348.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951088.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150872.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951675.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009637999.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125757.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953096.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951377.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953200.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953302.1
Mycobacterium phage MacnCheese YP_009638564.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953396.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953500.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125476.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195248.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215509.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953593.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953696.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950538.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637343.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953793.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951475.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202636.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953889.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950442.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569738.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951184.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009953987.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002656.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951573.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954084.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954183.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954283.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032396.1