Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Catfish YP_010050821.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050969.1
Mycobacterium phage 244 YP_654763.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009656.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530977.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950236.1
Mycobacterium phage Arib1 YP_009964956.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964403.1
Mycobacterium phage Bartholomew YP_009964794.1
Mycobacterium phage Bask21 YP_009591167.1
Mycobacterium phage Bask21 YP_009591304.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012322.1
Mycobacterium phage BillKnuckles YP_009018309.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409000.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859574.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859444.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193967.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215682.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614421.1
Mycobacterium phage Cjw1 NP_817457.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410025.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410154.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654995.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955999.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004442.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409401.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051768.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051632.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224275.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952139.1
Mycobacterium phage Emma YP_009956601.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950426.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150948.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964874.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051295.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957231.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858629.1
Mycobacterium phage GreaseLightnin YP_009964561.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032320.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858735.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604851.1
Mycobacterium phage Julie1 YP_009009297.1
Mycobacterium phage Jung YP_009964480.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409731.1
Mycobacterium phage Kenuha5 YP_009958482.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001373.1
Mycobacterium phage Kostya YP_002014476.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964640.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011768.1
Mycobacterium phage Majeke YP_009965036.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009126026.1
Mycobacterium phage Megiddo YP_009964326.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225295.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051486.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051620.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858422.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858287.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197676.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003932.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950609.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050853.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857631.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857494.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052180.1
Mycobacterium phage Phineas YP_009964720.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051943.1
Mycobacterium phage Porky YP_002014327.1
Mycobacterium phage Pumpkin YP_009613630.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531084.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531222.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303832.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607937.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018509.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208416.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964248.1